Khamis, 16 Disember 2010

PENGURUS KEPIMPINAN (LEADER MANAGER)

Pengetua sebagai Pengurus Kepimpinan(Leader Manager) perlu pandai dan berani melaksanakan perubahan di sekolah.


Pengetua mesti menjadi Pengurus Kepimpinan (Leader Manager)yang unggul dan ada jati diri sebagai kepimpinan holistik. Pengetua bukan sahaja sebagai pemimpin rutin dan instruksional sahaja malah mesti memainkan pelbagai watak dengan memaparkan kekuatan luaran dan dalaman sebagai seorang yang kelihatan unggul peribadi, berperwatakan hebat, berilmu pengetahuan, berkemahiran tinggi dan memiliki kemahiran berkomunikasi.

Pengetua perlu ada visi dan misi yang jelas. Bersemangat tinggi dan berprestasi diri yang tinggi serta boleh membuat pertimbangan dan keputusan yang tepat, tangkas dan wajar. Pengetua mesti berkeupayaan mendapat kerjasama subordinat, mempraktik apa yang dikata akan dikota, bersedia menerima idea baru, sentiasa mengambil iktibar daripada kesilapan serta berkeupayaan membangun kapasiti subordinat dan memiliki kemahiran komunikasi interpersonal.

Pengetua berkebolehan merancang perubahan sekolah untuk meningkatkan kualiti akademik, kokurikulum dan pembangunan sahsiah pelajar ke arah melahirkan pelajar kelas pertama bertaraf glokal secara holistik menjelang tahun 2020. Menjadikan budaya kerja cemerlang sebagai satu 'Key Performance Indicator' seorang Pengetua dengan mengutamakan budaya kreatif, inovatif, berintegriti tinggi, bersemangat kerja sepasukan dan ada komitmen tinggi sebagai nilai utama untuk membudayakan sekolah berkesan.

Seseorang yang dilantik sebagai Pengetua perlu sedar bahawa tanggungjawab dan amanah amat besar dan berat. Salah satu tugas utama ialah mempastikan guru –guru di bawah bidang kawalan melaksanakan tugas pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah dan di luar bilik darjah agar mampu mewujudkan perubahan tingkahlaku pelajar selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan aspirasi Wawasan 2020 serta dapat mengekalkan corak kehidupan serta memupuk perpaduan dalam Gagasan 1Malaysia.Pengetua sebagai Pengurus Kepimpinan (Leader Manager) di sekolah perlu berkeupayaan merealisasi aspirasi negara dan bersedia menjayakan Gagasan 1Malaysia.

Pengetua perlu proaktif, inovatif dan bersedia melengkapkan diri dengan ilmu serta berkemahiran tinggi dalam pelbagai dimensi selaras dengan perubahan era globalisasi dunia tanpa sempadan dan ledakan teknologi maklumat. Menjadikan usaha penambahbaikan dan peningkatan prestasi kemajuan sekolah sebagai agenda utama untuk membuat perubahan tingkahlaku pelajar menjadi pelajar kelas pertama bertaraf glokal. Pengetua berkeupayaan melaksanakan peranan sebagai agen sosialisasi dan Pengurus Kepimpinan yang unggul supaya nilai-nilai murni dapat diterap, dihayati dan diamalkan oleh pelajar.

Isnin, 13 Disember 2010

FOKUS KECEMERLANGAN STRATEGIK SMK KAMIL TERSOHOR 2011-2015.

1. KECEMERLANGAN PENGURUSAN PENTADBIRAN
2. KECEMERLANGAN KURIKULUM
3. KECEMERLANGAN KOKURIKULUM
4. KECEMERLANGAN HAL EHWAL MURID
5. KECEMERLANGAN PEMBANGUNAN INSAN
6. KECEMERLANGAN PEMBANGUNAN STAF
7. KECEMERLANGAN PEMBANGUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI (ICT)
8. KECEMERLANGAN PEMBANGUNAN FIZIKAL
9. KECEMERLANGAN LANDSKAP & PERSEKITARAN
10. KECEMERLANGAN HUBUNGAN LUAR

Rabu, 24 November 2010

8 BIDANG KEBERHASILAN UTAMA SMK KAMIL 2011.

( SMK KAMIL KEY RESULT AREA )


1. MENINGKATKAN KECEMERLANGAN PEPERIKSAAN AWAM.

a. KELULUSAN PERATUS AM 100% .
b. GRED PURATA SEKOLAH 2.5%.
c. KECEMERLANGAN SUBJEK MINIMUM 5A.
d. STRAIGHT A’S MENINGKAT MINIMUM 20% SETAHUN.

2. MENINGKATKAN KECEMERLANGAN KOKURIKULUM.

a. SUKAN OLAHRAGA DAN PERMAINAN.
b. PERSATUAN DAN KELAB.
c. UNIT BERUNIFORM.

3. MELAHIRKAN PELAJAR YANG MEMILIKI TOWERING PERSONALITY.

a. BERILMU.
b. BERKEMAHIRAN TINGGI.
c. BERIMAN.
d. BERTAKWA.
e. EHSAN.

4. MENINGKATKAN TAHAP KECERIAAN DAN KEBERSIHAN SEKOLAH MENJADI LEBIH KONDUSIF.

a. ASRAMA.
b. BILIK DARJAH
c. BILIK GURU.
d. PERPUSTAKAAN..
e. BILIK-BILIK KHAS.
f. MAKMAL SAINS.
g. MAKMAL KOMPUTER.
h. BENGKEL KEMAHIRAN HIDUP.
i. KANTIN
j. PERSEKITARAN SEKOLAH.
5. PELAJAR DAPAT MENGUASAI FARDHU AIN.

a. ASAS FARDHU AIN.
b. KHATAM AL-QURAN.
c. SOLAT FARDHU.
d. SOLAT SUNAT.
e. WIRID.
f. ZIKIR.
6. PENGUKUHAN DISIPLIN DAN AKHLAK PELAJAR

a. ADAB DAN TATA SUSILA.
b. BERSAHSIAH MULIA.
c. ADA JATI DIRI.
d. BERKETERAMPILAN.
e. BERTANGGUNGJAWAB.
f. IKHLAS DAN AMANAH.
g. TEKUN DAN CEKAP.
h. BERSEMANGAT GOTONG-ROYONG.

7. MEMPERKASA GURU SEBAGAI PEMIMPIN PENGAJARAN
(INSTRUCTIONAL LEADER).

a. PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERKESAN.
b. PENCERAPAN.
c. PEMANTAUAN.
d. PENILAIAN BERTERUSAN.
e. PENAMBAHBAIKAN

8. KEPIMPINAN BERKESAN (HIGH IMPACT LEADERSHIPS).

a. BERILMU DAN BERPENGETAHUAN DALAM BIDANG PENTABIRAN,
PENGURUSAN DAN KEPEMIMPINAN SECARA TEORI DAN PRAKTIK.
b. MEMILIKI NILAI PERIBADI TINGGI DAN BERKETERAMPILAN.
c. ADA AURA SEBAGAI PEMIMPIN.
d. MENGURUS DAN MEMIMPIN DENGAN PEMIKIRAN TERBUKA DAN HATI YANG BERSIH.
e. BOLEH MENJADI IDOLA DAN RULE MODEL KEPADA STAF BAWAHAN.
f. MENGUTAMAKAN KERJA BERKUALITI, KREATIF DAN INOVATIF.
g. BERKEUPAYAAN MELAKSANAKAN NET WORKING DAN KOLOBERATIF.

Ahad, 21 November 2010

BIDANG KEBERHASILAN UTAMA SMK CHERANG RUKU 2009/2010.

BIDANG KEBERHASILAN KOKURIKULUM SEKOLAH.

1. Dapat meningkatkan penyertaan dan penglibatan pelajar secara bermakna dan
aktif dalam aktiviti kokurikulum dari 60% kepada 90%.
2. Gerakerja kokurikulum dapat memenuhi keperluan sosial, intelek, rohani,
jasmani, emosi dan kesihatan pelajar.
3. Pengurusan kokurikulum dapat dilaksana secara terancang dan bersistematik
serta bersenergi yang boleh menjadi flatform utama para pelajar bergerak
aktif.
4. Penyertaan dan penglibatan dalam aktiviti kokurikulum dapat meningkatkan
jati diri, penerapan nilai murni, memupuk semangat perpaduan dan
patriotisme, menjana kebijaksanaan, memupuk integriti dan perpaduan
di kalangan para pelajar.
5. Dapat membentuk ketrampilan dn keperibadian serta menjadi insan yang
seimbang dan harmonis selaras dengan falsafah Pendidikan Kebangsaan.


BIDANG KEBERHASILAN PEMBANGUNAN INSAN/SAHSIAH.

1. Dapat meningkatkan mutu disiplin pelajar.
2. Disiplin pelajar berada dalam keadaan terkawal.
3. Tidak berlaku buli, gangsterisme dan vandalism.
4. Membantu meningkatkan pencapaian akademik.
5. Guru dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan dan
sepenuh jiwa.
6. Dapat meningkatkan keyakinan guru bahawa setiap pelajar boleh diajar,
dididik, diasuh dan dilatih.
7. Membantu ke arah kesamaratan ekuiti pendidikan dan menjana pendidikan
berkualiti.

PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KEY PERFORMANCE INDICATORS).

1. SMK Cherang Ruku ia lah sekolah luar Bandar pesisir pantai telah mencapai
ranking sekolah NKRA 926 dari 2198 buah sekolah di Malaysia.
2. Penarafan Sebagai Sekolah Cemerlang tahun 2009 dan 2010.
3. Penarafan Sekolah Bestari 3 Bintang sejak 2009.
4. Dianugerahi anugerah Seri Asrama Terbilang peringkat Negeri Kelantan tahun
2010.
5. Dapat mengekalkan pencapaian STPM 100% sejak 2008 dan 2009.
6. Pencapaian lulus 100% dalam 9 mata pelajaran peperiksaan SPM 2009 bagi
subjek Teknologi Maklumat & komunikasi, EST, Pendidikan Seni Visual,
Pendidikan Moral, Perdaganagan, Kimia, Biologi, Fizik dan grafik komputer.
7. Lompatan saujana PMR 2009 dari 44.6% ke 63.02%
8. Pertama kali menjadi juara Olahraga MSSK Daerah Pasir Puteh tahun 2010 sejak
penubuhan sekolah tahun 1990.

Rabu, 20 Oktober 2010

PERANCANGAN STRATEGIK SMK KAMIL TERSOHOR 2011 - 2015.

VISI

SMK KAMIL AKAN MELAHIRKAN PELAJAR KELAS PERTAMA BERTARAF GLOKAL.

MISI

SMK KAMIL BERUSAHA MENJANA PENDIDIKAN BESTARI KE ARAH MELAHIRKAN PELAJAR TERBILANG SECARA HOLISTIK.


NILAI KORPERAT

K = KETERAMPILAN

A = AMANAH

M = MUAFAKAT

I = ILTIZAM

L = LUHUR


SMK KAMIL TERSOHOR
KERANA

1. WARGANYA YANG BERIMAN, BERTAKWA DAN BERAMAL SOLEH.

2. WARGANYA YANG BERILMU DAN MENGAMALKAN BUDAYA ILMU DALAM KEHIDUPAN.

3. WARGANYA YANG BERAKHLAK MULIA, BERBUDI PEKERTI LUHUR DAN SENTIASA MENGAMALKAN
NILAI-NILAI MURNI DALAM KEHIDUPAN.

4. WARGANYA YANG CERGAS, SIHAT, AKTIF DAN MEMPUNYAI DAYA JUANG YANG TINGGI.

5. PELAJAR YANG SENTIASA BERDIKARI.

6. WARGANYA YANG KREATIF, INOVATIF DAN ANALITIKAL SERTA PEKA KEPADA PERKEMBANGAN
SAINS DAN TEKNOLOGI.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


PENDIDIKAN DI MALAYSIA
ADALAH SATU USAHA BERTERUSAN KE ARAH MEMPERKEMBANGKAN LAGI POTENSI INDIVIDU
SECARA MENYELURUH DAN BERSEPADU UNTUK MEWUJUDKAN INSAN YANG SEIMBANG DAN HARMONIS
DARI SEGI INTELEK, EMOSI, ROHANI DAN JASMANI BERDASARKAN
KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN.USAHA INI ADALAH UNTUK MELAHIRKAN RAKYAT MALAYSIA YANG BERILMU PENGETAHUAN, BERKETERAMPILAN, BERAKHLAK MULIA, BERTANGGUNGJAWAB DAN BERKEUPAYAAN MENCAPAI KESEJAHTERAAN DIRI SERTA MEMBERI SUMBANGAN TERHADAP KEHARMONIAN DAN KEMAKMURAN MASYARAKAT DAN NEGARA.


FALSAFAH PENDIDIKAN SEKOLAH.


USAHA YANG TERANCANG, TERKAWAL DAN BERTERUSAN BERDASARKAN PEGANGAN NILAI UTAMA
KE ARAH MEMPERKEMBANGKAN LAGI POTENSI PELAJAR SECARA MENYELURUH DAN BERSEPADU SERTA MELAHIRKAN PELAJAR BERILMU YANG BERDISIPLIN, BERUSAHA DAN BERBAKTI UNTUK MENCAPAI
KESEJAHTERAAN DIRI, MASYARAKAT, AGAMA, BANGSA DAN NEGARA.


MOTO SMK KAMIL


PENGETAHUAN TANGGA KEMAJUAN

MATLAMAT SEKOLAH


• MELAHIRKAN PELAJAR YANG MEMPUNYAI KEUPAYAAN INTELEK YANG TINGGI, KETAHANAN MENTAL
DAN FIZIKAL.
• MELAHIR PELAJAR YANG BERAKHLAK, BERHEMAH TINGGI, BERTAKWA DAN BERBUDI LUHUR.
• MEMASTIKAN PENGLIBATAN SEMUA PELAJAR UNTUK MENCAPAI KECEMERLANGAN AKADEMIK DAN
KO-KURIKULUM.
• MEMUPUK SUASANA PERMUAFAKATAN KOMUNITI UNTUK KECEMERLANGAN PELAJAR DAN SEKOLAH.


OBJEKTIF SEKOLAH

• MELAKSANA SISTEM PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PENDIDIKAN YANG CEKAP, DINAMIK DAN
TELUS.

• MEMASTIKAN PENCAPAIAN AKADEMIK BERADA PADA TAHAP CEMERLANG.

• MEMBENTUK SAHSIAH TERPUJI DAN BOLEH DICONTOHI.

• MELIBATKAN SEMUA PELAJAR SECARA AKTIF DALAM AKTIVITI KO-KURIKULUM.

• MELAHIRKAN PELAJAR MINDA KELAS PERTAMA.

• MEWUJUDKAN IKLIM DAN PERSEKITARAN SEKOLAH YANG BERSIH,SELAMAT, SELESA DAN INDAH.


PIAGAM PELANGGAN

‘MENUJU KECEMERLANGAN’

KAMI BERJANJI AKAN BERUSAHA UNTUK MEMPERKEMBANGKAN KEUPAYAAN PELAJAR KE ARAH KECEMERLANGAN PENDIDIKAN DENGAN MENEKANKAN KEPADA:

1. MENINGKATKAN PRESTASI DAN KECEMERLANGAN PELAJAR DALAM BIDANG KURIKULUM,
KOKURIKULUM DAN SAHSIAH.
2. KEWUJUDAN SUASANA HARMONI, KERJASAMA DAN KEKELUARGAAN DALAM KALANGAN PELAJAR,
GURU DAN IBU BAPA DAN ANGGOTA MASYARAKAT.
3. MENGENALPASTI DAN MENYELESAIKAN MASALAH PELAJAR.
4. BERSEDIA MEMBERI KHIDMAT, MELAYAN DAN MENYELESAIKAN MASALAH DALAM SUASANA MESRA.
5. AMALAN BUDAYA ILMU DAN KERJASAMA SESAMA INSAN DALAM AKTIVITI HARIAN.
6. KETAQWAAN DALAM SELURUH TINDAKAN DAN PERLAKUAN.PENARAFAN SEKOLAH
BERADA PADA TAHAP

SKOR KESELURUHAN SKPM : 92.50
PERATUS GPS WAJARAN : 72.00
SKOR KOMPOSIT : 78.16%
KEDUDUKAN SEKOLAH IALAH 187/2198

STRATEGI UTAMA

• MEMANTAPKAN ASPEK PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PENDIDIKAN SERTA SISTEM PENYAMPAIAN
DAN KUALITI PERKHIDMATAN.

• MELAKSANAKAN PROGRAM YANG MEMPUNYAI NILAI TAMBAH DAN KOMPETEN.

• PEMUPUKAN BUDAYA KERJA BERKUALITI DAN PROFESIONAL.

• BEKERJA DENGAN DEDIKASI, AMANAH, PENYAYANG, IKHLAS, GIGIH DAN PROFESIONAL PADA
SETIAP MASA.

• PENYELIAAN, PENCERAPAN DAN PEMANTAUAN BERTERUSAN.


PRINSIP UTAMA

KAMI BERPEGANG KEPADA PRINSIP BAHAWA:

• PENGETUA SEBAGAI PENGGERAK DAN PENERAJU UTAMA AKTIVITI DAN TERLIBAT SECARA AKTIF.

• GURU SEBAGAI PELAKSANA AKAN BEKERJA DENGAN JUJUR, IKHLAS, BERINTEGRITI DAN AMANAH
BERDASARKAN ’CORE BUSINESS’ DAN MENGUTAMAKAN KUALITI SERTA MEMBERI KEUTAMAAN
TERHADAP PENERAPAN DAN PENGUKUHAN NILAI BUDAYA KUALITI DALAM KERJA SEHARIAN.


• BEKERJA SEPASUKAN DENGAN MEMAINKAN PERANAN BERKESAN UNTUK MENJAYAKAN PROGRAM,
PROJEK DAN AKTIVITI SERTA MELAKSANAKAN KERJA DENGAN BERTANGGUNGJAWAB DAN
PROFESIONAL.

• MEMPUNYAI KOMITMEN DAN SEMANGAT JUANG UNTUK BERSAING MELONJAKKAN KECEMERLANGAN
SEKOLAH SERTA ADA ’SENSE OF URGENCY’ DAN KOMPETEN.


• IBU BAPA AKAN MEMAINKAN PERANAN SEBAGAI PENYOKONG DAN PENDORONG UTAMA KEPADA ANAK
MEREKA AGAR BELAJAR UNTUK MENCITRA KECEMERLANGAN.

• PELAJAR BELAJAR TEKUN BELAJAR SECARA BERKESAN.

• KECEMERLANGAN PELAJAR BERGANTUNG KEPADA SIKAP, KECERDASAN ( IQ ), SOSIAL (SQ),
EMOSI (EQ), EMOSI DAN KEROHANIAN ( ESQ ).

• PENDOKUMENTASIAN SETIAP PROGRAM, PROJEK DAN AKTIVITI DENGAN RAPI.MOTO
PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH

MEREALISASI KECEMERLANGAN PENDIDIKAN SMK KAMIL TERSOHOR.


IKRAR

KAMI STAF SMK KAMIL BERAZAM MELAKSANAKAN TANGGUNGJAWAB YANG DIAMANAHKAN DENGAN SUCI HATI.


PENDEKATAN

KONSEP PULANGAN MAKSIMUM
( COST EFFECTIVE CONCEPT )


• MENGURUS SEGALA RESOS MANUSIA, KEWANGAN, FIZIKAL, RUANG DAN MASA DENGAN OPTIMUM,
CEKAP DAN BERHEMAH.

• MENGAMALKAN PRINSIP TANPA CACAT ( ZERO DEFECT ) DAN PENGURUSAN KUALITI MENYELURUH
( TOTAL QUALITY MANAGEMENT ).


PENDEKATAN BERPERINGKAT ( INCREMENTAL APPROACH )

SEGALA PROGRAM, PROJEK DAN AKTIVITI YANG DIRANCANG PERLU DILAKSANAKAN SECARA BERPERINGKAT, BERJADUAL, BERTERUSAN DAN MENGAMALKAN PRINSIP PENAMBAHBAIKAN ( KAIZEN ).


MELAMPAUI TEORI KONVENSIONAL
( BEYONG THEORY ONE )

PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM, PROJEK DAN AKTIVITI MENGGUNAKAN STRATEGI BARU YANG LEBIH BERKESAN, MENGGUNAKAN IDEA BARU DAN LUAR BIASA DARIPA AMALAN BIASA.


PENGURUSAN SETEMPAT
( ON - SITE MANAGEMENT )


PELAKSANAAN TUGASAN DILAKSANAKAN DI SEKOLAH DENGAN MENGAMBILKIRA PELBAGAI FAKTOR MASA, RUANG, KEWANGAN, TENAGA DAN RESOS YANG TERHAD.
MENGUTAMAKAN KERJA SEPASUKAN DAN SECARA KOLEKTIF.

BOTTOM UP APPROACH

MENGAMALKAN PRINSIP DESENTRALISASI IA ITU BERMULA DARI BAWAH KE PERINGKAT ATASAN.

SISTEM AMARAN AWAL
( EARLY WARNING SYSTEM )

• PEMANTAUAN DAN PENILAIAN DILAKSANA SECARA
SPONTAN DENGAN BERKESAN DAN BERTERUSAN.

• SETIAP PROGRAM, PROJEK DAN AKTIVITI DIWUJUDKAN INDEK PETUNJUK KEJAYAAN
( KEY PERFORMANCE INDICATOR ) UNTUK MENGETAHUI STATUS PERKEMBANGAN DAN TAHAP
PRESTASI.


SWOT ANALYSIS


STRENGHTS ( KEKUATAN)

• GURU-GURU BERPENGALAMAN.

• MEMPUNYAI SERAMAI 16 ORANG GURU CEMERLANG.

• SEKOLAH PREMIER DAN SEKOLAH BESTARI 5 BINTANG.

• GURU MENGUASAI KEMAHIRAN ICT.

• MENJALIN HUBUBGAB BAIK DENGAN PIBG, KOMUNITI DAN ALUMNI.

• GURU MEMILIKI MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN.WEAKNESSES ( KELEMAHAN )

• INFRASTRUKTUR SEADANYA DAN PERLU PENYENGGARAAN BERTERUSAN.

• SEBAHAGIAN PELAJAR DARI SEKOLAH DAERAH LUAR BANDAR TERDIRI DARIPADA KELUARGA
BERPENDAPATAN RENDAH.

THREATS ( ANCAMAN)

• PELAJAR DARI LUAR BANDAR MENGALAMI MASALAH KEJUTAN BUDAYA.

• PELAJAR TERDEDAH KEPADA GEJALA SOSIAL DI BANDAR.


OPPORTUNITIES ( PELUANG )

• PELAJAR TERPILIH DAN MEMILIKI KELULUSAN AKADEMIK TERBAIK.

• SOKONGAN PADU DARIPADA PIBG,ALUMNI KAMILIAN, KOMUNITI DAN STAKEHOLDER..


PERANCANGAN STRATEGIK SMK KAMIL TERSOHOR


PROJEK 1

SKOR STRAIGHT A'S (STAR)AKTIVITI

• MESYUARAT PASUKAN PMR, SPM DAN STPM SERTA MENUBUH JAWATAN KUASA BERTINDAK.

• AKUR JANJI DAN PENYEDIAAN LENGKOK PENCAPAIAN AKADEMIK.

• PEMANTAPAN P & P DALAM BILIK DARJAH.

• SEMAKAN BUKU NOTA DAN BUKU LATIHAN PELAJARAN SECARA BERKALA.

• PERFECT SCORE.

• BUDDY ACADEMIC SUPPORT (BAS).

• PEER GROUP TEACHING.

• TEACHERS ON CALL.

• MENTOR- MENTEE.

• GOLDEN HOLIDAY.

• PROGRAM KOLOBORATIF.

• KEM AKADEMIK.


PERANCANGAN STRATEGIK
SMK KAMIL TERSOHOR

PROJEK 2

SEMARAK KOKUM


AKTIVITI

• MESYUARAT PASUKAN PERANCANG DAN MENUBUHKAN JAWATAN KUASA BERTINDAK.

• SUKANTARA.

• KEJOHANAN OLAHRAGA DAN PERMAINAN.

• SUKAN ELIT.

• PESKO

• KO AKADEMIK.

• RIMUP.

• PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM.


PERANCANGAN STRATEGIK
SMK KAMIL TERSOHOR

PROJEK 3

PEMBANGUNAN INSAN


AKTIVITI

• MESYUARAT PASUKAN PERANCANG DAN MENUBUHKAN JAWATAN KUASA BERTINDAK.

• KEM MOTIVASI PEMANTAPAN KENDIRI.

• KHIDMAT BIMBINGAN DAN KAUNSELING / PSIKOLOGI.

• KURSUS PENGURUSAN EMOSI DAN STRES.

• GEMPUR MINDA DAN ANJAKAN PARADIGMA.

• ANAK SOLEH.

• ANAK SOLEHAH.

• KHATAM ALQURAN.

Rabu, 29 September 2010

Guru oh guru sebagai pendidik.

The Actual Teacher ;
1. Bad teacher always complains.
2. Good teacher always explains.
3. Better teacher always demonstrates.
4. Best teacher always motivates.
5. Great teacher always inspires.


Peranan yang boleh diamalkan oleh seorang insan yang bergelar guru:-

1. Guru sebagai pelaksana dan penterjemah kurikulum yang telah digubal melalui proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah dan di luar bilik darjah.
2. Guru perlu bertindak sebagai agen inovasi dan membuat nilai tambah dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
3. Guru perlu mahir dalam memberi layanan yang sewajarnya kepada pelajar yang terdiri dari pelbagai aras kebolehan.
4. Guru perlu faham dirinya sendiri dan kenali potensi setiap pelajar. Jangan under estimated kerana pelajar penuh dengan fantasi , emosi dan idea (love for learning and love for learners)
5. Guru yang signifikan menjadi faktor yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran pelajar.Guru perlu berkeupayaan melakukan perubahan minda, emosi dan perubahan tingkah laku positif setiap individu pelajar.
6. Guru berpengetahuan dan berminat terhadap subjek yang diajar dan ada keprihatinan yang tulen terhadap minat dan masalah pelajar.
7. Berkeupayaan dan ada komitmen tinggi untuk berusaha agar pelajar benar-benar terlibat dan mengambil bahagian di dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
8. Ada kefahaman tentang apa yang perlu dan apa yang menjadi kemahuan pelajar.
9. Memiliki kemahiran konseptual, interpersonal dan teknikal tentang proses pengajaran dan pembelajaran yang meliputi perancangan pengajaran, teknik pengajaran, teknik penyoalan, perbincangan, penyertaan pelajar dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran dan boleh membuat penilaian keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah dan di luar bilik darjah.

Isnin, 28 Jun 2010

KEPENGETUAAN SEORANG PENGETUA SEBAGAI CEO KEPIMPINAN SEKOLAH.

Pengetua sebagai CEO di sekolah merupakan seorang individu yang menentukan jatuh bangun sesebuah sekolah. Salah satu peranan yang boleh dimainkan oleh Pengetua ia lah kenalpasti masalah utama sekolah yang perlu diambil tindakan untuk mengatasinya. Kenalpasti kelemahan dan kekuatan sekolah serta mengambil peluang yang ada untuk meminimumkan ancaman untuk menjadi sekolah bergerak (moving school).Sekolah yang tidak diurus dengan baik akan menjadi sekolah hanyut (sinking school).

Pengetua mesti memahami bahawa peranan sebagai kepimpinan instruksional (instructional leader) amat penting untuk merancang, melaksana dan menilai agar kegagalan itu berada pada tahap minimum.Pengetua memastikan peningktan pencapaian berdasar GPS dan KPI tercapai. Sebagai contoh ialah pelaksanaan aktiviti pembudayaan ilmu dan inovasi di kalangan guru dan murid. Aktiviti menangani salahlaku moral (muflis akhlak) dilaksanakan oleh Guru Pendidikan Islam dan Guru Pendidikan Moral.Kaunselor menyediakan data TOV dan ETR salahlaku disiplin berdasarkan rekod disiplin yang ada pada Guru Disiplin serta membuat analisis data dan post mortem untuk mencapai keberhasilan aktiviti yang impaknya menambahbaik mutu disiplin pelajar.

Fungsi utama.

Pengetua sebagai CEO di sekolah mampu melakukan transformasi untuk mengubah
status-quo sekolah menjadi cemerlang Berjaya melahirkan modal insan minda kelas pertama bertaraf dunia dan melonjak kecemerlangan sekolah sebagai institusi pendidikan yang dapat bersaing di pentas dunia.

Perkara yang perlu diberi keutamaan seperti berikut:-

a. Membentuk sahsiah pelajar yang baik dan berketrampilan yang dapat mengawal emosi dan bertindak dalam pelbagai situasi yang rencam.
b. Berusaha membina budaya ilmu untuk mengatasi kejahilan agar pelajar dapat menikmati keindahan ilmu kerana ilmu dapat menukar nilai yang tidak baik dan dapat memajukan bangsa menjadi inovatif dan kreatif.
c. Memiliki personaliti unggul (towering personality).Boleh memimpin bukan dipimpin, mahir berkomunikasi dan berkemahiran insaniah (soft skill).
d. Menyediakan Perancangan Strategik bersistematik untuk melonjak kecemerlangan sekolah.
e. Bersedia mempersiapkan sekolah menjadi sekolah berprestasi tinggi.


FAKTOR KEJAYAAN PENGETUA.

a. Komited untuk bekerja dengan suci hati.Menanam komitmen dalam diri melakukan kerja dengan membuat inovasi dan kreatif. Melakukan kerja dengan cepat, cekap dan berhemah.Elak kerja bertangguh.Melakukan pembaharuan dan penambahbaikan berterusan. Melakukan kerja dan tugas harian untuk mencipta kejayaan.
b. Bekerja dengan agresif.Sentiasa mendesak untuk mencapai matlamat dan keberhasilan.Bekerja dalam semangat bermujahadah dan istiqamah.Kerja dilakukan dengan bersungguh-sungguh untuk mencipta kejayaan dan kecemerlangan.Bersikap tegas dan bijak membuat keputusan dengan tangkas.
c. Sentiasa mendapat sokongan dan dokongan semua staf di sekolah serta ibu bapa dan pelajar untuk merealisasi visi dan misi sekolah.Pengetua menjadi rule model dan boleh diikut dan dicontohi oleh staf bawahan.Dailema Pengetua.


1. Gagal menonjolkan diri sebagai kepimpinan sekolah yang berkesan.Tidak bertindak sebagai kepimpinan instruksional. Melaksana tugas rutin dan ’ceremony’ sahaja. Aspek pencerapan proses pengajaran dan pembelajaran tidak diberi keutamaan.Kebanyakan tugas di delegasi dan empowerment kepada pemimpin pertengahan (middle leaders) seperti Penolong Kanan pentadbiran, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid dan Penolong Kanan Ko-Kurikulum serta Guru Kanan Mata Pelajaran. Delegasi dan empowerment dibuat tanpa kawalan.
2. Tidak memiliki kemahiran merancang, mengurus, memimpin dan mengelola sekolah secara berkesan. Tidak ada ilmu pengurusan sekolah dan tidak berpengalaman.Tidak berusaha membuat koloboratif dengan Pengetua Cemerlang dan Pengetua Kanan yang berpengalaman.Tidak membuat networking dengan sekolah lain.
3. Pengetua tidak memiliki ’Strategic Thinking’.Tidak realistik, ’unlearn’ dan ’relearn’ serta bertindak mengikut perasaan, tidak rasional dan profesional.Tidak memiliki stail kepimpinan pelbagai dan sentiasa bergantung kepada nasib serta takdir.Tidak berusaha mengubah diri sendiri dan gagal membawa perubahan kepada kemenjadian murid.


Tanggungjawab Pengetua.

1. Sentiasa patuh kepada pekeliling Iktisas sebagai sumber dan punca kuasa.
2. Sentiasa berfikiran terbuka dan berlapang dada.Sentiasa menganggapkan bahawa pendapat sendiri tidak semua betul.Pendapat pihak lain tidak semuanya salah.
3. Jangan mencari pelbagai alasan tetapi cari jalan.Tidak perlu alasan kecuali keberhasilan.
4. Jawatan dan gred jawatan bukan status-quo tetapi satu tanggungjawab dan amanah besar yang perlu ditunai.
5. Melaksanakan penyeliaan, pencerapan dan pemantauan berfokus proses pengajaran dan pembelajaran secara berterusan.
6. Mengutamakan kecemerlangan pelajar agar berjaya dengan cemerlang dalam bidang akademik dan ko-kurikulum serta memiliki sahsiah cemerlang.
7. Sentiasa ’jentik’ dan ’geletek’ guru untuk bekerja dan mengajar dengan berkesan.

Sabtu, 15 Mei 2010

SAJAK.

SELAMAT HARI GURU CIKGU


Pada tarikh 16 Mei
meniti ucapan
selamat Hari Guru
buat insan
bergelar guru.

Ajarlah dengan menyebut nama Allah
Tuhan Maha Pencipta
didiklah dengan menggunakan pena
agar di suatu hari nanti akan lahir
modal insan minda kelas pertama
berkemahiran tinggi
berbudi luhur.

Cikgu ibarat kandil kemerlap
seperti pelita di jendela
membakar diri
menerangi
di malam gelap.

Jangan ada dusta di antara kita
dokong amanah negara
kerana guru bagai akitek
masa depan anak bangsa.

Cikgu
bila ada waktu mu
tunaikan amanah itu
tuaikan seribu harapan
jangan dibiarkan
itek di air mati kehausan
ayam di kepok mati kelapan
bunga kembang tak jadi.

Sebenarnya
guru pewaris anbia.

Haji Zainuddin Bin Harun
Pengetua
SMK Cherang Ruku
Pasir Puteh, Kelantan
16 Mei 2010.

Isnin, 10 Mei 2010

SAJAK.

SEPANJANG PERJALANAN INI.

Bila sudah tiba waktu
semua orang akan tahu
tidak perlu sedu sedan itu
mahu tak mahu
kaki terpaksa melangkah pergi
selamat tinggal buat semua.

Sepanjang perjalanan
telah didaki gunung-ganang
telah didaki bukit bukau
cerun dan jurang dituruni
padang luas telah direntasi
telah diredah hutan belantara
telah diselami lautan luas
dengan berbekal semangat dan sebuah harapan
menjadi seorang guru
Pembina Negara Bangsa.
medan perjuangan sebuah sekolah.

Di bilik darjah
ilmu dicurah
tanpa jemu mengajar dan mendidik
akan lahir
seorang murid minda kelas pertama
berkemahiran tinggi dan berbudi luhur
patriotiknya kepada Agama, Negara dan Bangsa Malaysia.

Terima kasih
di atas segala kerjasama dan pertolongan yang ikhlas
segalanya tidak terbalas
moga Allah SWT
yang akan memberi ganjaran
walaupun sebesar zarah

Di album hati tetap terukir segala peristiwa
senyum dan ketawa
susah dan senang bersama
kalian tetap di hati ini.

Kini di hujung perkhidmatan
sesekali menoleh ke belakang
kaki terus melangkah ke depan
rupanya sudah jauh perjalanan
destinasi terakhir tentunya
akan kembali
menemui Ilahi.

Haji Zainuddin Bin Harun
Pengetua
SMK Cherang Ruku
Pasir Putih,Kelantan
11.052010.

Selasa, 4 Mei 2010

PENGETUA OH PENGETUA.

Pengetua sebagai peneraju utama sekolah berkesan. Kepimpinan Pengetua akan menentukan halatuju dan jatuh bangun sesebuah sekolah.Pengetua harus faham dan melaksanakan peranan sebagai kepimpinan instruksional.Kenalpasti kekuatan dan kelemahan sekolah. Pandai mengurus segala macam ancaman dan pandai mengambil peluang yang ada untuk meneruskan kelangsungan sekolah sebagai institusi pendidikan untuk melonjak kemenjadian modal insan yang berilmu dan berkemahiran tinggi.

Pengetua sebagai kepimpinan instruksional mesti merangka dan melaksanakan Perancangan Strategik Sekolah dalam tempoh 3 tahun atau 5 tahun dengan merancang, melaksana dan menilai keberkesanan program, projek dan aktiviti untuk mencapai visi sekolah.

Faktor kritikal kejayaan seseorang Pengetua bergantung kepada sifat ’Towering personality’ yang perlu dimiliki. Komited menjalankan tugas harian untuk berjaya. Berkeupayaan menanam komitmen dalam diri dengan melakukan kerja dengan berhemah dan cepat serta menggelakkan kerja bertangguh.

Seorang Pengetua mesti boleh berkomunikasi secara berkesan dengan dapat mengungkapkan misi dan visi sekolah dengan cara menarik yang dapat menyentuh perasaan staf di bawahnya serta dapat mendorong semangat untuk rela bekerja dengan ikhlas dan beramanah.Pengetua perlu ada sifat agresif dengan sentiasa mendesak untuk mencapai matlamat yang dirancangkan.

Pengetua bekerja dalam semangat bermujahadah. Melaksanakan kerja dengan bersungguh-sungguh dan istiqamah untuk mencapai pertunjuk prestasi utama (KPI).Berkeupayaan menarik sokongan staf untuk bekerja bersama-sama dengan Pengetua dalam semua keadaan dalam suasana yang harmonis.

Pada kebiasaannya seseorang Pengetua sentiasa menghadapi halangan dan rintangan kerana tidak ada sifat ’Towering Personality’. Malas melaku seuatu penambahbaikan kerana lemah pemikiran dan mudah terpengaruh dengan keseronokan dunia serta cepat bosan dan jemu.

Isu utama ia lah kegagalan dan ketidak berkesanan Pengetua sebagai kepimpinan instruksional. Di sekolah menengah masih kedapatan pelajar yang tidak menguasai kemahiran asas linus dan numerasi. Penyampaian pengajaran dan pembelajaran guru di bilik darjah kurang berkesan. Didapati guru mengajar tetapi pelajar tidak belajar.Sekolah menjadi tempat pelajar membuang masa. Kelemahan dapat dikesan dalam kemerosotan prestasi peperiksaan awam dari segi Gred Purata Sekolah(GPS), penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum secara sambil lewa dan peratus peningkatan keruntuhan disiplin pelajar berkaitan moral dan gejala sosial semakin meningkat.Justeru itu beberapa langkah strategik boleh dirangka dan dilaksanakan oleh Pengetua sebagai kepimpinan utama sekolah dengan melaksanakan Pelan Tindakan Strategik dalam aspek berikut:-


1. Aspek kemuflisan sahsiah pelajar untuk menangani masalah disiplin, gejala sosial dan keruntuhan akhlak pelajar. Tugasan ini boleh dilaksanakan oleh Kaunselor, Panitia Pendidikan Islam dan Panitia Pendidikan Moral melalui pengumpulan data salahlaku disiplin dan membuat penetapan TOV, ETR dan ATR.Seterusnya merangka perancangan, pelaksanaan dan penilaian aktiviti.
2. Aspek Pembudayaan Ilmu dan Inovasi dikalangan guru dan pelajar.Tugasan ini boleh dilaksana oleh Pusat Sumber dan Pusat Akses.Usaha meningkatkan suasana Pusat Sumber menjadi kondusif dan pembestarian sekolah serta Pusat sumber dan Pusat Akses sebagai koridor ilmu.
3. Semarak kokurikulum dengan mengaktifkan semula sukan dan permainan, persatuan dan kelab dan unit beruniform.Aktiviti kokurikulum dapat membentuk jati diri, memupuk perpaduan dan memupuk bakat kepimpinan pelajar. Aktiviti kokurikulum dilaksana sepanjang tahun. Jangan menjadikan aktiviti kokurikulum sebagai aktiviti bermusim dan memenuhi keperluan serta arahan pihak atasan sahaja.

Ahad, 7 Mac 2010

SAJAK.

SALAM SEJAHTERA CIKGU
Aku tulis sajak ini
dari dairi hati
untuk yang disayangi
guru oh guru
aku persembahkan kepada kalian
dengan tulus ikhlas
walau tidak seindah madah pujangga
terimalah ucapan dari lubuk kalbu
salam sejahtera cikgu.


Tabahkan hati kalian
kerana tangan guru
akan melakar
mencitra dan mengarca
berjuta watak.

Disinar wajah kalian
terpancar seribu sinar
harapan pelajar.

Setitik keringat
setitis air mata bening
senyuman di bibir dan secangkir madah
ada selaut budi
selangit harapan
tentunya akan ada tanda syukur
meniti indah
sepanjang perjalanan kehidupan
bersama ingatan tulus ikhlas
kekal abadi
sepanjang zaman
kerana guru pewaris para Anbia.Haji Zainuddin Bin Harun
Pengetua
SMK Cherang Ruku
Pasir Puteh, Kelantan.
08.03.2010.

Rabu, 3 Mac 2010

SAJAK.

Asrama SMKCR

Asrama SMKCR
asramaku
asrama terbilang
aku bernaung
di bawah pohonan rimbun kasihmu
menitip ilmu
menatang selaut harapan
kan aku buru kecemerlangan
berbekal sekelumit semangat
demi masa depan
yang gemilang.

Aku berjanji
atas nama
sebuah perjuangan
akan aku tunai semua ikrar
akan aku tuai segala kejayaan
mengukir
kecemerlangan
asrama terbilang.

Asramaku
namamu tetap disebut
terpahat dalam lipatan nostaljia
segala jasa dan pengorbanan
penyelia asrama dan warden
akan di kenang sepanjang hayat.


Haji Zainuddin Bin Harun
Pengetua
SMK Cherang Ruku
04.03,2010.

Ahad, 28 Februari 2010

SAJAK.

Padamu Jua Guruku.


Telahpun sampai waktu
semua orang tahu
SMKCR melakar sejarah baru
kecemerlangan PMR, SPM dan STPM tahun 2009
menjadi penentu
mencitra sekolah cemerlang
yang diukir dalam visimu.

Diucapkan setinggi pujian
oleh sekalian
dari bibir ke bibir
SMKCR telah tersohor
berjaya melonjak kecemerlangan
melahir pelajar berwawasan.

Padamu jua guruku
ada kekuatan sebuah satu pasukan guru
yang tanpa jemu
menitiskan ilmu
melahir pelajar yang berilmu.

Biarpun susah sungguh
SMKCR telah berubah
menjadi sekolah
bergerak gagah
menongkah
arus perdana
menjadi sekolah berwatak
melonjak
menjadi sekolah cemerlang dan terbilang
di Semerak.Haji Zainuddin Bin Harun
Pengetua
SMK Cherang Ruku
Pasir Puteh
Kelantan.
01.03.2010.

Selasa, 9 Februari 2010

RANGKA PENYEDIAAN PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH.

Satu perancangan jangka pendek atau panjang secara cekap,teliti, berfokus dengan mengambilkira budaya sekolah.

ELEMEN PERLU ADA DALAM USAHA PENYEDIAAN PERANCANGAN STRATEGIK.

1. Penetapan Visi
2. Pengubalan Misi
3. Kajian Keperluan/ Isu Utama
4. Analisis Persekitaran
5. Senarai Strategi Alternatif
6. Pilih Strategi
7. Pembentukan Matlamat
8. Penerapan Nilai-Nilai Utama
9. Pelan Pelaksanaan Strategik (Pendek / Panjang)
10. Penilaian

Jumaat, 22 Januari 2010

PERANCANGAN STRATEGIK PROGRAM PERUBAHAN TERANCANG DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INSAN SMK CHERANG RUKU TAHUN 2011 HINGGA 2015.

VISI


MEREALISASIKAN SEKOLAH CEMERLANG
UNTUK MENJADIKAN PELAJAR TERBILANG.MISI

MEWUJUDKAN SUASANA PEMBELAJARAN KONDUSIF
MELALUI
USAHA MEMBUDAYAKAN PENGAJARAN BERKESAN
KE ARAH
MELAHIRKAN PELAJAR CEMERLANG DAN TERBILANG
DI BIDANG AKADEMIK, KO-KURIKULUM DAN SAHSIAH.NILAI UTAMA

• BERDEDIKASI KEPADA BUDAYA KECEMERLANGAN.
• BERTINDAK ADIL DAN BERINTEGRITI.
• BEKERJA DENGAN SEMANGAT TINGGI.
• BEKERJASAMA DAN BERSEDIA MEMBANTU ANTARA SATU SAMA LAIN.
• BERKOMUNIKASI SECARA BERKESAN.
• BERFIKIRAN TERBUKA.
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN.
PENDIDIKAN DI MALAYSIA ADALAH SATU USAHA BERTERUSAN KE ARAH MEMPERKEMBANGKAN LAGI POTENSI INDIVIDU SECARA MENYELURUH DAN BERSEPADU UNTUK MEWUJUDKAN INSAN YANG SEIMBANG DAN HARMONIS DARI SEGI INTELEK, EMOSI, ROHANI DAN JASMANI BERDASARKAN KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN. USAHA INI ADALAH UNTUK MELAHIRKAN RAKYAT MALAYSIA YANG BERILMU PENGETAHUAN, BERKETRAMPILAN, BERAKHLAK MULIA, BERTANGGUNGJAWAB DAN BERKEUPAYAAN MENCAPAI KESEJAHTERAAN DIRI SERTA MEMBERI SUMBANGAN TERHADAP KEHARMONIAN DAN KEMAKMURAN MASYARAKAT DAN NEGARA.


FALSAFAH PENDIDIKAN SEKOLAH.

USAHA YANG TERANCANG, TERKAWAL DAN BERTERUSAN BERDASARKAN PEGANGAN NILAI UTAMA KE ARAH MEMPERKEMBANGKAN LAGI POTENSI PELAJAR SECARA MENYELURUH DAN BERSEPADU SERTA MELAHIRKAN PELAJAR BERILMU YANG BERDISIPLIN, BERUSAHA DAN BERBAKTI UNTUK MENCAPAI KESEJAHTERAAN DIRI, MASYARAKAT, AGAMA, BANGSA DAN NEGARA.MOTTO SMKCR.


BERDISIPLIN

BERUSAHA

BERBAKTIMATLAMAT SEKOLAH.

• MELAHIRKAN PELAJAR YANG MEMPUNYAI KEUPAYAAN INTELEK YANG TINGGI, KETAHANAN MENTAL DAN FIZIKAL.
• MELAHIR PELAJAR YANG BERAKHLAK, BERHEMAH TINGGI, BERTAKWA DAN BERBUDI LUHUR.
• MEMASTIKAN PENGLIBATAN SEMUA PELAJAR UNTUK MENCAPAI KECEMERLANGAN AKADEMIK DAN KO-KURIKULUM.
• MEMUPUK SUASANA PERMUAFAKATAN KOMUNITI UNTUK KECEMERLANGAN PELAJAR DAN SEKOLAH.


OBJEKTIF SEKOLAH.

• MELAKSANA SISTEM PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PENDIDIKAN YANG CEKAP, DINAMIK DAN TELUS.
• MEMASTIKAN PENCAPAIAN AKADEMIK BERADA PADA TAHAP CEMERLANG.
• MEMBENTUK SAHSIAH TERPUJI DAN BOLEH DICONTOHI.
• MELIBATKAN SEMUA PELAJAR SECARA AKTIF DALAM AKTIVITI KO-KURIKULUM.
• MELAHIRKAN PELAJAR MINDA KELAS PERTAMA.
• MEWUJUDKAN IKLIM DAN PERSEKITARAN SEKOLAH YANG BERSIH, SELAMAT, SELESA DAN INDAH.PIAGAM PELANGGAN.

MENGUTAMAKAN KUALITI:

1. MEMBERI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITI DAN BERSEMANGAT TINGGI.
2. MENYEDIAKAN RANGSANGAN UNTUK MENAMBAHKAN SEMANGAT BELAJAR DAN MEMBINA SIKAP POSITIF SERTA MENCAPAI KECEMERLANGAN.
3. MEMBINA DANMENGEKALKAN BUDAYA CEMERLANG DALAM KURIKULUM DAN KO-KURIKULUM.
4. MELAHIRKAN PELAJAR BERMORAL TINGGI, BERAKHLAK MULIA DAN BERTAKWA.
5. MEMUPUK KESEDARAN DAN BERTANGGUNJAWAB YANG TINGGI DI KALANGAN GURU DAN STAF SOKONGAN.
6. MENINGKATKAN PERMUAFAKATAN DAN PENGLIBATAN PIBG SECARA BERTERUSAN DALAM URUSAN PENDIDIKAN SEKOLAH.
7. MEWUJUDKAN PERSEKITARAN SEKOLAH YANG BERSIH,SELAMAT, SELESA DAN INDAH.

KAMI SEDIA MENERIMA TEGURAN DAN SARANAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITI PERKHIDMATAN KAMI.
STANDARD TINGGI KUALITI PENDIDIKAN.

PENARAFAN SEKOLAH BERADA PADA TAHAP 6 SEKOLAH CEMERLANG (INDEK KOMPOSIT 87 %) DAN SEKOLAH BESTARI TAHAP 3 BINTANG.
STRATEGI UTAMA.

• MEMANTAPKAN ASPEK PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PENDIDIKAN SERTA SISTEM PENYAMPAIAN DAN KUALITI PERKHIDMATAN.

• MELAKSANAKAN PROGRAM YANG MEMPUNYAI NILAI TAMBAH DAN KOMPETEN.

• PEMUPUKAN BUDAYA KERJA BERKUALITI DAN PROFESIONAL.

• BEKERJA DENGAN DEDIKASI, AMANAH, PENYAYANG, IKHLAS, GIGIH DAN PROFESIONAL PADA SETIAP MASA.

• PENYELIAAN, PENCERAPAN DAN PEMANTAUAN BERTERUSAN.

PRINSIP.

KAMI BERPEGANG KEPADA PRINSIP BAHAWA:

• PENGETUA SEBAGAI PENGERAK DAN PENERAJU UTAMA AKTIVITI DAN TERLIBAT SECARA AKTIF.
• GURU SEBAGAI PELAKSANA AKAN BEKERJA DENGAN JUJUR, IKHLAS, BERINTEGRITI DAN AMANAH BERDASARKAN ’CORE BUSINESS’ DAN MENGUTAMAKAN KUALITI SERTA MEMBERI KEUTAMAAN TERHADAP PENERAPAN DAN PENGUKUHAN NILAI BUDAYA KUALITI DALAM KERJA SEHARIAN.
• BEKERJA SEPASUKAN DENGAN MEMAINKAN PERANAN BERKESAN UNTUK MENJAYAKAN PROGRAM, PROJEK DAN AKTIVITI SERTA MELAKSANAKAN KERJA DENGAN BERTANGGUNGJAWAB DAN PROFESIONAL.
• MEMPUNYAI KOMITMEN DAN SEMANGAT JUANG UNTUK BERSAING MELONJAKKAN KECEMERLANGAN SEKOLAH SERTA ADA ’SENSE OF URGENCY’ DAN KOMPETEN.
• IBU BAPA AKAN MEMAINKAN PERANAN SEBAGAI PENYOKONG DAN PENDORONG UTAMA KEPADA ANAK MEREKA AGAR BELAJAR UNTUK MENCITRA KECEMERLANGAN.
• PELAJAR BELAJAR TEKUN BELAJAR SECARA BERKESAN .
• KECEMERLANGAN PELAJAR BUKAN BERGANTUNG KEPADA DARJAH KECERDASAN ( IQ ) SAHAJA TETAPI LEBIH KEPADA SIKAP ( ESQ ).
• PENDOKUMENTASIAN SETIAP PROGRAM, PROJEK DAN AKTIVITI DENGAN RAPI.
MOTTO PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH.

MEREALISASIKAN
KECEMERLANGAN PENDIDIKAN SEKOLAH.
IKRAR:

KAMI STAF SMK CHERANG RUKU
BERAZAM
MELAKSANAKAN
TANGGUNJAWAB YANG DIAMANAHKAN DENGAN SUCI HATI.


PENDEKATAN.


KONSEP PULANGAN MAKSIMUM
( COST EFFECTIVE CONCEPT )


• MENGURUS SEGALA RESOS MANUSIA, KEWANGAN, FIZIKAL, RUANG DAN MASA DENGAN OPTIMUM, CEKAP DAN BERHEMAH.
• MENGAMALKAN PRINSIP TANPA CACAT ( ZERO DEFECT ) DAN PENGURUSAN KUALITI MENYELURUH
( TOTAL QUALITY MANAGEMENT ).

PENDEKATAN BERPERINGKAT.
( INCREMENTAL APPROACH ).


• SEGALA PROGRAM, PROJEK DAN AKTIVITI YANG DIRANCANG PERLU DILAKSANAKAN SECARA BERPERINGKAT, BERJADUAL, BERTERUSAN DAN MENGAMALKAN PRINSIP PENAMBAHBAIKAN ( KAIZEN ).


MELAMPAUI TEORI KONVENSIONAL
( BEYONG THEORY ONE ).

• PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM, PROJEK DAN AKTIVITI MENGGUNAKAN STRATEGI BARU YANG LEBIH BERKESAN, MENGGUNAKAN IDEA BARU DAN LUAR BIASA DARIPA AMALAN BIASA.


PENGURUSAN SETEMPAT
( ON - SITE MANAGEMENT ).


• PELAKSANAAN TUGASAN DILAKSANAKAN DI SEKOLAH DENGAN MENGAMBILKIRA PELBAGAI FAKTOR MASA, RUANG, KEWANGAN, TENAGA DAN RESOS YANG TERHAD.
• MENGUTAMAKAN KERJA SEPASUKAN DAN SECARA KOLEKTIF.


BOTTOM UP APPROACH.

• MENGAMALKAN PRINSIP DESENTARLISASI IA ITU BERMULA DARI BAWAH KE PERINGKAT ATASAN.
SISTEM AMARAN AWAL
( EARLY WARNING SYSTEM ).

• PEMANTAUAN DAN PENILAIAN DILAKSANA SECARA SPONTAN DENGAN BERKESAN DAN BERTERUSAN.
• SETIAP PROGRAM, PROJEK DAN AKTIVITI DIWUJUDKAN INDEK PETUNJUK KEJAYAAN ( KEY PERFORMANCE INDICATOR ) UNTUK MENGETAHUI STATUS PERKEMBANGAN DAN TAHAP PRESTASI.
SWOT ANALYSIS.


STRENGHTS ( KEKUATAN ).

• GURU BERKELAYAKAN DAN BERPENGALAMAN.
• ADA KEMUDAHAN MAKMAL KOMPUTER, PUSAT AKSES, BILIK MEDIA, BILIK PPSMI, BILIK BAHASA, BENGKEL KEMAHIRAN HIDUP, PUSAT SUMBER, BENGKEL MPV, MAKMAL SAINS DAN ASRAMA.
• SUMBER KEWANGAN DAN TABONG PIBG YANG BEGITU MANTAP.
• BAHAN RUJUKAN, BBB DAN ABM MENCUKUPI.
• PROGRAM KECEMERLANGAN YANG MANTAP.
• PASUKAN GURU PMR, SPM DAN STPM MANTAP.
• ASRAMA SEBAGAI PUSAT KECEMERLANGAN AKADEMIK.
WEAKNESSES ( KELEMAHAN ).

• KEMUDAHAN INFRASTRUKTUK TIDAK DIMANFAAT SECARA MAKSIMUM OLEH PELAJAR.
• BILIK DARJAH TIDAK MENCUKUPI.
• KEHADIRAN KELAS TUISYEN SEKOLAH TIDAK KONSISTEN.
• PELAJAR KURANG KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR DAN KEMUDAHAN BELAJAR DI RUMAH.
• PELAJAR KURANG KOMITMEN DAN SUKA MEMBUANG MASA DENGAN AKTIVITI YANG TIDAK BERMANFAAT.
• TAHAP PENGUASAAN ICT DI KALANGAN PELAJAR AMAT RENDAH DAN LEMAH.
• PELAJAR KURANG BERMOTIVASI, TIDAK BOLEH BERDIKARI DAN PERLU BERGANTUNG SEPENUHNYA KEPADA GURU.
• 85 % PELAJAR BERADA PADA TAHAP PENGUASAAN MINIMUM AKADEMIK DAN 15 % TIDAK CAPAI TAHAP PENGUASAAN MINIMUM AKADEMIK.
• 90 % PELAJAR TERDIRI KELUARGA MISKIN.
• PENGUASAAN BAHASA INGGERIS BERADA PADA TAHAP 90 % LEMAH.
• IBU BAPA BERADA PADA ’ZON SELESA’ DENGAN MENYERAHKAN TABGGUNGJAWAB MENDIDIK ANAK-ANAK MEREKA KEPADA SEKOLAH.


THREATS ( ANCAMAN ).

• MORAL DAN SAHSIAH TIDAK BERKUALITI.
• KEMISKINAN MATERIAL, ROHANI, DAN MENTAL.
• PERSEKITARAN LUARAN SEKOLAH YANG TIDAK KONDUSIF.
• BERHENTI SEKOLAH DAN TERPAKSA BEKERJA UNTUK MEMBANTU KELUARGA.
• IBU BAPA KURANG BERI PENGAWASAN ANAK-ANAK MEREKA DI RUMAH.
• PENGARUH KURANG SIHAT DARIPADA RAKAN YANG TIDAK BERSEKOLAH.
• IBU BAPA KURANG PEKA DAN TIDAK BERPENGETAHUAN TENTANG PERKEMBANGAN DUNIA PENDIDIKAN TERKINI.

OPPORTUNITIES ( PELUANG ).

• SUMBANGAN KEWANGAN DARI KOMUNITI LUAR.
• BELAJAR DENGAN PERANTARA MEDIA ICT.
• PELUANG MELANJUTKAN PELAJARAN KE IPTA, IPTS, MRSM, POLITEK, SEKOLAH BERASRAMA PENUH, INSTITUT KEGURUAN SERTA LAIN-LAIN INSTITUSI ADA TERBUKA LUAS.
• BANTAUAN KEAWANGAN OLEH KERAJAAN PERSEKUTUIAN, PIBG DAN TABONG KEBAJIKAN SEKOLAH.
• BANTUAN AHLI JAWATAN KUASA PIBG DAN POLIS MENGURANGKAN MASALAH SALAHLAKU DISIPLIN DAN MASALAH SOSIAL YANG KURANG SIHAT DI LUAR KAWASAN SEKOLAH.

PERANCANGAN STRATEGIK
PROGRAM PERUBAHAN TERANCANG.


PROJEK 1.

PAKAT RATAN.

AKTIVITI:
• MESYUARAT PASUKAN PMR, SPM DAN STPM SERTA MENUBUH JAWATAN KUASA BERTINDAK.
• AKUR JANJI DAN PENYEDIAAN LENGKOK PENCAPAIAN AKADEMIK.
• PEMANTAPAN P & P DALAM BILIK DARJAH.
• SEMAKAN BUKU NOTA DAN BUKU LATIHAN PELAJAR.
• KELAS TUISYEN SEKOLAH.
- KELAS SERAMBI.
- GOLDEN HOLIDAY.
- KELAS GEMILANG ( ELIT ).
- KELAS BIMBINGAN GALUS DAN HALUS.
- KELAS GEMS TINGKATAN 1 HINGGA TINGKATAN 5.

• BERSAMA UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING.
-TEMU MESRA
- KONSULTASI.
- MENGAPAI BINTANG.
- MOTIVASI.
• LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE IPTA DAN IPTS.
• KEM MATA PELAJARAN, SEMINAR DAN BENGKEL TEKNIK MENJAWAB SOALAN PMR, SPM DAN STPM.
• TEACHERS ON CALL ( TOC ).
• ANUGERAH KECEMERLANGAN.
• 1001 SOALAN ( AKTIVITI PECUTAN, LATIH TUBI, LATIH AMAL DAN ASSINGMENT).
• PEER GROUP TEACHING (RAKAN DINAMIK).
• SOLAT HAJAT .
• MAJLIS IXZIN ILMU.
PERANCANGAN STRATEGIK PROGRAM PERUBAHAN TERANCANG.


PROJEK 2.

SEMARAK KOKUM.AKTIVITI.

• MESYUARAT PASUKAN PERANCANG DAN MENUBUHKAN JAWATAN KUASA BERTINDAK.
• SUKAN TARA.
• KEJOHANAN OLAHRAGA DAN PERMAINAN.
• SUKAN ELIT ( HOKI, PING PONG DAN TAKRAW ).
• PERTANDINGAN KO-AKADEMIK.
• PERKHEMAHAN PASUKAN BERUNIFORM.
• LARIAN KEMERDEKAAN.
• BASIKALTON.
• RIMUP.
• PESKO.PERANCANGAN STRATEGIK PROGRAM PEMBANGUNAN INSAN.PROJEK 3.

JIMAT


AKTIVITI.

• MESYUARAT PASUKAN PERANCANG DAN MENUBUHKAN JAWATAN KUASA BERTINDAK.
• KEM MOTIVASI PEMANTAPAN KENDIRI.
• KHIDMAT BIMBINGAN DAN KAUNSELING / PSIKOLOGI.
• KURSUS PENGURUSAN EMOSI DAN STRES.
• GEMPUR MINDA DAN ANJAKAN PARADIGMA.
• ANAK SOLEH.
• ANAK SOLEHAH.

Isnin, 18 Januari 2010

SAJAK.

YAKIN BOLEH CEMERLANG.

SMKCR
Namamu telah terukir
dari bibir ke bibir
tersohor sekolah luar Bandar
melakar lompatan saujana PMR.

Pun begitu
di depan masih ada cabaran
tetap menanti dengan cemburu
dalam ruang waktu itu
berlaku
satu pertempuran baru
akan tumpah peluh dan air mata guru.

Mari kita bersama
membina kekuatan
bulatkan iltizam
yakin boleh cemerlang
merealisasikan sekolah cemerlang
untuk menjadikan pelajar terbilang.

Kejayaan dan kecemerlangan
Tetap dalam genggaman.

Pasti akan terjadi
Lompatan saujana sekali lagi.
Haji Zainuddin Bin Harun
Pengetua,
SMK Cherang Ruku,
Pasir Puteh, Kelantan.
18 Januari 2010.

Sabtu, 16 Januari 2010

SAJAK.

Setinggi penghargaan kepada Pasukan PMR 2009 kerana lompatan saujana PMR 2009
dan menjadi sekolah terbaik luar bandar Negeri Kelantan.

Istimewa untuk Cikgu Zalani Bin Mamat
selaku Guru Penyelaras PMR dan Pencetus idea pakat ratan,
Ustaz Rosidi Bin Ramli, Penolong PPD Pasir Puteh selaku Penghulu SMK Cherang Ruku,
Hajjah Siti Ramlah Bt Mustapha, Penolong Kanan Akademik,
Mohd Rozaki Bin Bakar, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid,
Guru Kanan Mata Pelajaran,
Ketua Panitia Akademik,
Kaunselor SMKCR,
Guru Tingkatan 3,
Pengerusi dan AJK PIBG,
Ibu bapa dan Pelajar Tingkatan 3 tahun 2009.


PAKAT RATAN

Berbekal satu wawasan
merealisasikan
Sekolah Cemerlang
untuk menjadikan
pelajar terbilang
cekal memburu kecemerlangan.

Kita warga SMK Cherang Ruku,
Sederap melangkah bersama menuju
matlamat yang satu
membawa azam yang baru
bergerak maju.

Mari kita semua
berikrar setia
untuk mencitra
lompatan saujana.

Bukan mudah
untuk berjaya dan cemerlang.

Bukan susah
untuk gagal dan kecundang.

Apapun
kita pakat ratan.


Haji Zainuddin Bin Harun,
Pengetua,
SMK Cherang Ruku,
Pasir Puteh, Kelantan.
16 Januari, 2010.

Rabu, 13 Januari 2010

PENYELIAAN DAN PENCERAPAN PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI BILIK DARJAH.

Objektif utama penyeliaan dan pencerapan pengajaran dan pembelajaran adalah untuk membantu guru membina dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang efektif, efisen dan pragmatik.Penyeliaan dan pencerapan boleh menjana perkongsian pintar melalui perbincangan dan teguran semasa penyeliaan dan pencerapan proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan di bilik darjah. Penyeliaan dan pencerapan bukan untuk mencari kesilapan dan memberi hukuman kepada guru kerana kurang keberkesanan melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran. Penyeliaan dan pencerapan seharusnya menjadi satu transformasi bagi megukuhkan lagi sistem pendidikan untuk melahirkan pelajar seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek.

Kemajuan teknologi masa kini memerlukan perubahan paradigma yang mantap dalam kalangan guru.. Justeru itu Pengetua perlu membina satu instrumen penyeliaan dan pencerapan pengajaran dan pembelajaran yang dianggap sebagai ’Standard’ dan boleh dijadikan panduan oleh guru. Mekanisme yang perlu diadakan ia lah satu instrumen penyeliaan dan pencerapan yang mengandungi elemen-elemen yang spesifik dan jelas perlu untuk memberi impak kepada proses penyeliaan dan pencerapan yang berkualiti dan bermanfaat kepada guru.

Penyeliaan dan pencerapan menjadi satu agenda teguran yang telus, halus dan tulus ke arah memartabatkan lagi profesion keguruan agar menjadi kompetitif seiring dengan perubahan era globalisasi. Instrumen itu boleh digunapakai oleh Pengetua dalam proses penyeliaan dan pencerapan proses pengajaran dan pembelajaran serta guru-guru akur dengan elemen-elemen yang perlu diberi keutamaan dalam pengajaran di bilik darjah.

Pengetua berfungsi sebagai kepimpinan instruksional dan pelaksana utama kurikulum di sekolahnya. Tugas penyeliaan dan pencerapan pengajaran dan pembelajaran adalah merupakan tugas utama terpenting yang perlu dilaksanakan. Tugas ini akan menjadikan pengetua dapat meningkatkan profesionalisme kepengetuaan dalam pengurusan kurikulum sekolah sejajar dengan falsafah, matlamat dan objektif sistem pendidikan negara.

Pengetua dapat berkongsi pengetahuan dan pengalaman serta dapat memperbaiki dan mempertingkatkan mutu proses pengajaran dan pembelajaran di sekolahnya.Di samping itu dapat menggunakan sumber maklumat hasil penyeliaa dan pencerapan untuk menilai kualiti guru dan kemajuan pelajar hasil dari pengajaran dan pembelajarn di bilik darjah. Pengetua juga dapat menjalin hubungan profesionalisme dan berinteraksi secara positif serta memupuk semangat ’espirit decorp’ di kalangan guru dan pelajar di sekolahnya. Sekaligus dapat membantu guru-guru menjalankan tugas harian dengan lebih berkesan dan membentuk sikapguru ke arah yang lebih positif. Pelajar dapat manfaat dan menikmati proses pengajaran dan pembelajaran berkesan.BIDANG PENYELIAAN DAN PENCERAPAN:

1. Bidang Organisasi.
2. Bidang Pengajaran dan Pembelajaran.


Bidang organisasi yang boleh menjadi kayu ukur pengajaran dan pembelajaran berkesan meliputi aspek-aspek berikut:-

1. Iklim kelas yang meliputi organisasi kelas, kawalan kelas, komunikasi dan motivasi pelajar, sikap pelajar dan kebersihan serta keceriaan kelas.
2. Penyeliaan gerakerja.
3. Penilaian prestasi.
4. Profil pelajar.
5. Panitia mata pelajaran.

Bidang pengajaran dan pembelajaran yang perlu diselia dan dicerap ialah seperti berikut:-

1. Sukatan Pelajaran.
2. Huraian Sukatan Pelajaran.
3. Rancangan pengajaran Tahunan.
4. Rancangan Pengajaran Harian
5. Persediaan Alat Bantu Mengajar.
6. Persediaan Alat Bantu Belajar.
7. Set Induksi.
8. Penyampaian Pengajaran Guru.
9. Teknik Soaljawab Guru.
10. Interaksi Guru dan Pelajar.
11. Peneguhan.
12. Latihan dan Tugasan.
13. Pemeriksaan dan Merekod Tugasan Pelajar..
14. Penutup dan Aplikasi Pengajaran.
15. Hasil Kerja Pelajar.
16. Pengurusan Masa.
17. Perwatakan dan Penampilan Guru.


Pelaksanaan penyeliaan dan pencerapan pengajaran dan pembelajaran di kelas dilaksanakan oleh Pengetua ke atas semua guru. Penyeliaan dan pencerapan perlu direkod dengan kemas dan sistematik.Setiap penyeliaan dan pencerapan perlu dirancang dengan teliti dari segi masa, mata pelajaran, tingkatan dan guru.Jika perlu boleh dapatkan kerjasama Penolong Kanan Akademik, Penolong Kanan Petang, Ketua Bidang Mata Pelajaran dan Ketua Panitia Mata Pelajaran.Penyeliaan dan pencerapan mesti berlandaskan hubungan profesionalisme dengan guru dan bukan mencari kesalahan.