Jumaat, 22 Januari 2010

PERANCANGAN STRATEGIK PROGRAM PERUBAHAN TERANCANG DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INSAN SMK CHERANG RUKU TAHUN 2011 HINGGA 2015.

VISI


MEREALISASIKAN SEKOLAH CEMERLANG
UNTUK MENJADIKAN PELAJAR TERBILANG.MISI

MEWUJUDKAN SUASANA PEMBELAJARAN KONDUSIF
MELALUI
USAHA MEMBUDAYAKAN PENGAJARAN BERKESAN
KE ARAH
MELAHIRKAN PELAJAR CEMERLANG DAN TERBILANG
DI BIDANG AKADEMIK, KO-KURIKULUM DAN SAHSIAH.NILAI UTAMA

• BERDEDIKASI KEPADA BUDAYA KECEMERLANGAN.
• BERTINDAK ADIL DAN BERINTEGRITI.
• BEKERJA DENGAN SEMANGAT TINGGI.
• BEKERJASAMA DAN BERSEDIA MEMBANTU ANTARA SATU SAMA LAIN.
• BERKOMUNIKASI SECARA BERKESAN.
• BERFIKIRAN TERBUKA.
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN.
PENDIDIKAN DI MALAYSIA ADALAH SATU USAHA BERTERUSAN KE ARAH MEMPERKEMBANGKAN LAGI POTENSI INDIVIDU SECARA MENYELURUH DAN BERSEPADU UNTUK MEWUJUDKAN INSAN YANG SEIMBANG DAN HARMONIS DARI SEGI INTELEK, EMOSI, ROHANI DAN JASMANI BERDASARKAN KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN. USAHA INI ADALAH UNTUK MELAHIRKAN RAKYAT MALAYSIA YANG BERILMU PENGETAHUAN, BERKETRAMPILAN, BERAKHLAK MULIA, BERTANGGUNGJAWAB DAN BERKEUPAYAAN MENCAPAI KESEJAHTERAAN DIRI SERTA MEMBERI SUMBANGAN TERHADAP KEHARMONIAN DAN KEMAKMURAN MASYARAKAT DAN NEGARA.


FALSAFAH PENDIDIKAN SEKOLAH.

USAHA YANG TERANCANG, TERKAWAL DAN BERTERUSAN BERDASARKAN PEGANGAN NILAI UTAMA KE ARAH MEMPERKEMBANGKAN LAGI POTENSI PELAJAR SECARA MENYELURUH DAN BERSEPADU SERTA MELAHIRKAN PELAJAR BERILMU YANG BERDISIPLIN, BERUSAHA DAN BERBAKTI UNTUK MENCAPAI KESEJAHTERAAN DIRI, MASYARAKAT, AGAMA, BANGSA DAN NEGARA.MOTTO SMKCR.


BERDISIPLIN

BERUSAHA

BERBAKTIMATLAMAT SEKOLAH.

• MELAHIRKAN PELAJAR YANG MEMPUNYAI KEUPAYAAN INTELEK YANG TINGGI, KETAHANAN MENTAL DAN FIZIKAL.
• MELAHIR PELAJAR YANG BERAKHLAK, BERHEMAH TINGGI, BERTAKWA DAN BERBUDI LUHUR.
• MEMASTIKAN PENGLIBATAN SEMUA PELAJAR UNTUK MENCAPAI KECEMERLANGAN AKADEMIK DAN KO-KURIKULUM.
• MEMUPUK SUASANA PERMUAFAKATAN KOMUNITI UNTUK KECEMERLANGAN PELAJAR DAN SEKOLAH.


OBJEKTIF SEKOLAH.

• MELAKSANA SISTEM PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PENDIDIKAN YANG CEKAP, DINAMIK DAN TELUS.
• MEMASTIKAN PENCAPAIAN AKADEMIK BERADA PADA TAHAP CEMERLANG.
• MEMBENTUK SAHSIAH TERPUJI DAN BOLEH DICONTOHI.
• MELIBATKAN SEMUA PELAJAR SECARA AKTIF DALAM AKTIVITI KO-KURIKULUM.
• MELAHIRKAN PELAJAR MINDA KELAS PERTAMA.
• MEWUJUDKAN IKLIM DAN PERSEKITARAN SEKOLAH YANG BERSIH, SELAMAT, SELESA DAN INDAH.PIAGAM PELANGGAN.

MENGUTAMAKAN KUALITI:

1. MEMBERI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITI DAN BERSEMANGAT TINGGI.
2. MENYEDIAKAN RANGSANGAN UNTUK MENAMBAHKAN SEMANGAT BELAJAR DAN MEMBINA SIKAP POSITIF SERTA MENCAPAI KECEMERLANGAN.
3. MEMBINA DANMENGEKALKAN BUDAYA CEMERLANG DALAM KURIKULUM DAN KO-KURIKULUM.
4. MELAHIRKAN PELAJAR BERMORAL TINGGI, BERAKHLAK MULIA DAN BERTAKWA.
5. MEMUPUK KESEDARAN DAN BERTANGGUNJAWAB YANG TINGGI DI KALANGAN GURU DAN STAF SOKONGAN.
6. MENINGKATKAN PERMUAFAKATAN DAN PENGLIBATAN PIBG SECARA BERTERUSAN DALAM URUSAN PENDIDIKAN SEKOLAH.
7. MEWUJUDKAN PERSEKITARAN SEKOLAH YANG BERSIH,SELAMAT, SELESA DAN INDAH.

KAMI SEDIA MENERIMA TEGURAN DAN SARANAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITI PERKHIDMATAN KAMI.
STANDARD TINGGI KUALITI PENDIDIKAN.

PENARAFAN SEKOLAH BERADA PADA TAHAP 6 SEKOLAH CEMERLANG (INDEK KOMPOSIT 87 %) DAN SEKOLAH BESTARI TAHAP 3 BINTANG.
STRATEGI UTAMA.

• MEMANTAPKAN ASPEK PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PENDIDIKAN SERTA SISTEM PENYAMPAIAN DAN KUALITI PERKHIDMATAN.

• MELAKSANAKAN PROGRAM YANG MEMPUNYAI NILAI TAMBAH DAN KOMPETEN.

• PEMUPUKAN BUDAYA KERJA BERKUALITI DAN PROFESIONAL.

• BEKERJA DENGAN DEDIKASI, AMANAH, PENYAYANG, IKHLAS, GIGIH DAN PROFESIONAL PADA SETIAP MASA.

• PENYELIAAN, PENCERAPAN DAN PEMANTAUAN BERTERUSAN.

PRINSIP.

KAMI BERPEGANG KEPADA PRINSIP BAHAWA:

• PENGETUA SEBAGAI PENGERAK DAN PENERAJU UTAMA AKTIVITI DAN TERLIBAT SECARA AKTIF.
• GURU SEBAGAI PELAKSANA AKAN BEKERJA DENGAN JUJUR, IKHLAS, BERINTEGRITI DAN AMANAH BERDASARKAN ’CORE BUSINESS’ DAN MENGUTAMAKAN KUALITI SERTA MEMBERI KEUTAMAAN TERHADAP PENERAPAN DAN PENGUKUHAN NILAI BUDAYA KUALITI DALAM KERJA SEHARIAN.
• BEKERJA SEPASUKAN DENGAN MEMAINKAN PERANAN BERKESAN UNTUK MENJAYAKAN PROGRAM, PROJEK DAN AKTIVITI SERTA MELAKSANAKAN KERJA DENGAN BERTANGGUNGJAWAB DAN PROFESIONAL.
• MEMPUNYAI KOMITMEN DAN SEMANGAT JUANG UNTUK BERSAING MELONJAKKAN KECEMERLANGAN SEKOLAH SERTA ADA ’SENSE OF URGENCY’ DAN KOMPETEN.
• IBU BAPA AKAN MEMAINKAN PERANAN SEBAGAI PENYOKONG DAN PENDORONG UTAMA KEPADA ANAK MEREKA AGAR BELAJAR UNTUK MENCITRA KECEMERLANGAN.
• PELAJAR BELAJAR TEKUN BELAJAR SECARA BERKESAN .
• KECEMERLANGAN PELAJAR BUKAN BERGANTUNG KEPADA DARJAH KECERDASAN ( IQ ) SAHAJA TETAPI LEBIH KEPADA SIKAP ( ESQ ).
• PENDOKUMENTASIAN SETIAP PROGRAM, PROJEK DAN AKTIVITI DENGAN RAPI.
MOTTO PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH.

MEREALISASIKAN
KECEMERLANGAN PENDIDIKAN SEKOLAH.
IKRAR:

KAMI STAF SMK CHERANG RUKU
BERAZAM
MELAKSANAKAN
TANGGUNJAWAB YANG DIAMANAHKAN DENGAN SUCI HATI.


PENDEKATAN.


KONSEP PULANGAN MAKSIMUM
( COST EFFECTIVE CONCEPT )


• MENGURUS SEGALA RESOS MANUSIA, KEWANGAN, FIZIKAL, RUANG DAN MASA DENGAN OPTIMUM, CEKAP DAN BERHEMAH.
• MENGAMALKAN PRINSIP TANPA CACAT ( ZERO DEFECT ) DAN PENGURUSAN KUALITI MENYELURUH
( TOTAL QUALITY MANAGEMENT ).

PENDEKATAN BERPERINGKAT.
( INCREMENTAL APPROACH ).


• SEGALA PROGRAM, PROJEK DAN AKTIVITI YANG DIRANCANG PERLU DILAKSANAKAN SECARA BERPERINGKAT, BERJADUAL, BERTERUSAN DAN MENGAMALKAN PRINSIP PENAMBAHBAIKAN ( KAIZEN ).


MELAMPAUI TEORI KONVENSIONAL
( BEYONG THEORY ONE ).

• PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM, PROJEK DAN AKTIVITI MENGGUNAKAN STRATEGI BARU YANG LEBIH BERKESAN, MENGGUNAKAN IDEA BARU DAN LUAR BIASA DARIPA AMALAN BIASA.


PENGURUSAN SETEMPAT
( ON - SITE MANAGEMENT ).


• PELAKSANAAN TUGASAN DILAKSANAKAN DI SEKOLAH DENGAN MENGAMBILKIRA PELBAGAI FAKTOR MASA, RUANG, KEWANGAN, TENAGA DAN RESOS YANG TERHAD.
• MENGUTAMAKAN KERJA SEPASUKAN DAN SECARA KOLEKTIF.


BOTTOM UP APPROACH.

• MENGAMALKAN PRINSIP DESENTARLISASI IA ITU BERMULA DARI BAWAH KE PERINGKAT ATASAN.
SISTEM AMARAN AWAL
( EARLY WARNING SYSTEM ).

• PEMANTAUAN DAN PENILAIAN DILAKSANA SECARA SPONTAN DENGAN BERKESAN DAN BERTERUSAN.
• SETIAP PROGRAM, PROJEK DAN AKTIVITI DIWUJUDKAN INDEK PETUNJUK KEJAYAAN ( KEY PERFORMANCE INDICATOR ) UNTUK MENGETAHUI STATUS PERKEMBANGAN DAN TAHAP PRESTASI.
SWOT ANALYSIS.


STRENGHTS ( KEKUATAN ).

• GURU BERKELAYAKAN DAN BERPENGALAMAN.
• ADA KEMUDAHAN MAKMAL KOMPUTER, PUSAT AKSES, BILIK MEDIA, BILIK PPSMI, BILIK BAHASA, BENGKEL KEMAHIRAN HIDUP, PUSAT SUMBER, BENGKEL MPV, MAKMAL SAINS DAN ASRAMA.
• SUMBER KEWANGAN DAN TABONG PIBG YANG BEGITU MANTAP.
• BAHAN RUJUKAN, BBB DAN ABM MENCUKUPI.
• PROGRAM KECEMERLANGAN YANG MANTAP.
• PASUKAN GURU PMR, SPM DAN STPM MANTAP.
• ASRAMA SEBAGAI PUSAT KECEMERLANGAN AKADEMIK.
WEAKNESSES ( KELEMAHAN ).

• KEMUDAHAN INFRASTRUKTUK TIDAK DIMANFAAT SECARA MAKSIMUM OLEH PELAJAR.
• BILIK DARJAH TIDAK MENCUKUPI.
• KEHADIRAN KELAS TUISYEN SEKOLAH TIDAK KONSISTEN.
• PELAJAR KURANG KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR DAN KEMUDAHAN BELAJAR DI RUMAH.
• PELAJAR KURANG KOMITMEN DAN SUKA MEMBUANG MASA DENGAN AKTIVITI YANG TIDAK BERMANFAAT.
• TAHAP PENGUASAAN ICT DI KALANGAN PELAJAR AMAT RENDAH DAN LEMAH.
• PELAJAR KURANG BERMOTIVASI, TIDAK BOLEH BERDIKARI DAN PERLU BERGANTUNG SEPENUHNYA KEPADA GURU.
• 85 % PELAJAR BERADA PADA TAHAP PENGUASAAN MINIMUM AKADEMIK DAN 15 % TIDAK CAPAI TAHAP PENGUASAAN MINIMUM AKADEMIK.
• 90 % PELAJAR TERDIRI KELUARGA MISKIN.
• PENGUASAAN BAHASA INGGERIS BERADA PADA TAHAP 90 % LEMAH.
• IBU BAPA BERADA PADA ’ZON SELESA’ DENGAN MENYERAHKAN TABGGUNGJAWAB MENDIDIK ANAK-ANAK MEREKA KEPADA SEKOLAH.


THREATS ( ANCAMAN ).

• MORAL DAN SAHSIAH TIDAK BERKUALITI.
• KEMISKINAN MATERIAL, ROHANI, DAN MENTAL.
• PERSEKITARAN LUARAN SEKOLAH YANG TIDAK KONDUSIF.
• BERHENTI SEKOLAH DAN TERPAKSA BEKERJA UNTUK MEMBANTU KELUARGA.
• IBU BAPA KURANG BERI PENGAWASAN ANAK-ANAK MEREKA DI RUMAH.
• PENGARUH KURANG SIHAT DARIPADA RAKAN YANG TIDAK BERSEKOLAH.
• IBU BAPA KURANG PEKA DAN TIDAK BERPENGETAHUAN TENTANG PERKEMBANGAN DUNIA PENDIDIKAN TERKINI.

OPPORTUNITIES ( PELUANG ).

• SUMBANGAN KEWANGAN DARI KOMUNITI LUAR.
• BELAJAR DENGAN PERANTARA MEDIA ICT.
• PELUANG MELANJUTKAN PELAJARAN KE IPTA, IPTS, MRSM, POLITEK, SEKOLAH BERASRAMA PENUH, INSTITUT KEGURUAN SERTA LAIN-LAIN INSTITUSI ADA TERBUKA LUAS.
• BANTAUAN KEAWANGAN OLEH KERAJAAN PERSEKUTUIAN, PIBG DAN TABONG KEBAJIKAN SEKOLAH.
• BANTUAN AHLI JAWATAN KUASA PIBG DAN POLIS MENGURANGKAN MASALAH SALAHLAKU DISIPLIN DAN MASALAH SOSIAL YANG KURANG SIHAT DI LUAR KAWASAN SEKOLAH.

PERANCANGAN STRATEGIK
PROGRAM PERUBAHAN TERANCANG.


PROJEK 1.

PAKAT RATAN.

AKTIVITI:
• MESYUARAT PASUKAN PMR, SPM DAN STPM SERTA MENUBUH JAWATAN KUASA BERTINDAK.
• AKUR JANJI DAN PENYEDIAAN LENGKOK PENCAPAIAN AKADEMIK.
• PEMANTAPAN P & P DALAM BILIK DARJAH.
• SEMAKAN BUKU NOTA DAN BUKU LATIHAN PELAJAR.
• KELAS TUISYEN SEKOLAH.
- KELAS SERAMBI.
- GOLDEN HOLIDAY.
- KELAS GEMILANG ( ELIT ).
- KELAS BIMBINGAN GALUS DAN HALUS.
- KELAS GEMS TINGKATAN 1 HINGGA TINGKATAN 5.

• BERSAMA UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING.
-TEMU MESRA
- KONSULTASI.
- MENGAPAI BINTANG.
- MOTIVASI.
• LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE IPTA DAN IPTS.
• KEM MATA PELAJARAN, SEMINAR DAN BENGKEL TEKNIK MENJAWAB SOALAN PMR, SPM DAN STPM.
• TEACHERS ON CALL ( TOC ).
• ANUGERAH KECEMERLANGAN.
• 1001 SOALAN ( AKTIVITI PECUTAN, LATIH TUBI, LATIH AMAL DAN ASSINGMENT).
• PEER GROUP TEACHING (RAKAN DINAMIK).
• SOLAT HAJAT .
• MAJLIS IXZIN ILMU.
PERANCANGAN STRATEGIK PROGRAM PERUBAHAN TERANCANG.


PROJEK 2.

SEMARAK KOKUM.AKTIVITI.

• MESYUARAT PASUKAN PERANCANG DAN MENUBUHKAN JAWATAN KUASA BERTINDAK.
• SUKAN TARA.
• KEJOHANAN OLAHRAGA DAN PERMAINAN.
• SUKAN ELIT ( HOKI, PING PONG DAN TAKRAW ).
• PERTANDINGAN KO-AKADEMIK.
• PERKHEMAHAN PASUKAN BERUNIFORM.
• LARIAN KEMERDEKAAN.
• BASIKALTON.
• RIMUP.
• PESKO.PERANCANGAN STRATEGIK PROGRAM PEMBANGUNAN INSAN.PROJEK 3.

JIMAT


AKTIVITI.

• MESYUARAT PASUKAN PERANCANG DAN MENUBUHKAN JAWATAN KUASA BERTINDAK.
• KEM MOTIVASI PEMANTAPAN KENDIRI.
• KHIDMAT BIMBINGAN DAN KAUNSELING / PSIKOLOGI.
• KURSUS PENGURUSAN EMOSI DAN STRES.
• GEMPUR MINDA DAN ANJAKAN PARADIGMA.
• ANAK SOLEH.
• ANAK SOLEHAH.

0 comments: