Isnin, 22 September 2008

CITRA KEPEMIMPINAN PENGETUA.
Pemupukan budaya kerja kelas pertama dan mencakna pendidikan berkualiti sangat perlu
diberi fokus oleh pengetua yang berhasrat merealisasi pendidikan berkualiti dan melahirkan modal insan minda kelas pertama. Pengetua menjadi peneraju utama merealisasi hasrat tersebut dengan mengembleng seluruh usaha dan tenaga surbodinat ke arah kemenjadian sekolah berkesan. Sekolah berkesan akan menjadi wahana pendidikan berkualiti dan melahirkan modal insan minda kelas pertama.

Beberapa perkara mesti menjadi keutamaan agenda seseorang pengetua sebagai kepimpinan sekolah.

1. Penyelenggaraan fizikal dan kemudahan sekolah sentiasa dilakukan mengikut
keperluan semasa.
2 Perbelanjaan berhemat dan berjimat cermat serta mematuhi prosedur tatacara
kewangan.
3. Adil, saksama dan tegas.
4. Membuat keputusan yang betul dan tepat.
5. Mengamalkan pelbagai stail kepemimpinan mengikut situasi dan
melaksana lapan tanggongjawab teras sebagai pengetua.

a. Pengurusan Kurikulum.
b. Pengurusan Ko-Kurikulum.
c. Pengurusan Hal Ehwal Murid.
d. Pengurusan Pejabat.
e. Pengurusan Kewangan.
f. Pengurusan staf.
g. Pengurusan fizikal dan Kemudahan Sekolah.
h. Pengurusan Komuniti.
6. Menberi keutamaan kepada kerja sepasukan dan Kumpulan Meningkat Mutu Kerja.
7. Melaksana pemantauan dan penilaian berterusan.
8. Memupuk perpaduan dan meningkatkan semangat patriotisme.

Rabu, 17 September 2008

MENJANA KECEMERLANGAN SEKOLAH.

5 Situasi Sekolah.

1. Sekolah Bergerak (Moving School).
- Menggalakkan kemajuan dan perkembangan pelajar.
- Bekerja bersama untuk membawa perubahan dan terus berkembang.
- Memiliki matlamat, visi dan misi yang jelas.
- Bersemangat dan memiliki kemahiran merealisasi kecemerlangan sekolah.

2. Sekolah Mengekal Prestasi ( Cruising School).
- Dapat mengekalkan kualiti pendidikan.
- Sekolah biasanya terletak di kawasan bandar.
- Pelajar berusaha sendiri tanpa bergantung kepada pihak sekolah.
- Tidak menyedia pelajar untuk menghadapi dunia yang berubah.

3. Sekolah Berkembang Sederhana ( Strolling School).
- Tidak berapa berkesan.
- Bergerak perlahan untuk menghadapi perubahan.
- Matlamat tidak jelas dan kekadang bercanggah membantut peningkatan.


4. Sekolah Merangkak (Struggling School).
- Diketahui umum sebagai sekolah tidak berkesan.
- Banyak masa dan tenaga digunakan untuk pemajuan sekolah.
- Sentiasa cuba melaksana perubahan dengan pelbagai pendekatan.
- Sekolah ini akhirnya akan berjaya.


5. Sekolah Tenggelam (Sinking School).
- Sekolah yang tidak dipedulikan dan tidak berkesan.
- Staf tidak bermotivasi.
- Ibu bapa kurang mengutamakan pelajaran.
- Sekolah berada di luar bandar atau pedalaman.
- Sekolah ini perlu diberi sokongan dan diremaja untuk penjenamaan semula.Beberapa Prinsip Kecemerlangan Sekolah.

Organisasi sekolah perlu memiliki beberapa prinsip yang menjadi dasar utama sekolah seperti berikut:-

1. Budaya (etos) sekolah berteraskan tauhid, iman dan takwa.
2. Ada konsensus di kalangan pihak pengurusan dan warga sekolah.
3. Ada perancangan strategik dan pelaksanaan pelan tindakan yang realistik dan boleh
di terima oleh semua peringkat surbodinat.
4. Matlamat, visi dan misi sekolah yang jelas hala tuju.
5. Berfokus kepada pelanggan tanpa diskriminasi dan perasangka.
6. Sentiasa memberi pengiktirafan kepada anggota organisasi.
7. Wujud perasaan dan semangat setiakawan sejati dan bekerja sepasukan.
8. Mengutamakan kepada kualiti dan menuju ke arah kecemerlangan.
9. Sumber digunakan secara maksimum dan berhemat.
10. Melaksana penilaian prestasi berterusan.
11. Sentiasa mengadakan sesi perkembangan staf.Stail Kepemimpinan Pengetua.

1. Kepemimpinan Strategik / Visionari.
- Pelbagai dimensi.
- Fungsional.

2. Kepemimpinan Teknikal
- Kejelasan logikal.
- Membina matlamat dan dasar.
- Memasti semua warga sekolah beertanggongjawab ke atas kejayaan sekolah.
- Mengadakan sokongan teknikal untuk merancang, menyelaras dan melaksana dasar.


3. Kepemimpinan Kemanusiaan.
- Memberi sokongan.
- Mengalak penyertaan dan penglibatan.
- Meningkatkan komitmen dan rasa kepuasan warga sekolah.
- Menggalakkan hubungan positif antara warga sekolah.


4. Kepemimpinan Politik.
- Mendorong dan membina semangat kerjasama dan perpaduan di kalangan warga
sekolah.
- Memberi sokongan dan mengatasi konflik.


5. Kepemimpinan Budaya.
- Inpirasi.
- Karismatik.
- Berjaya membina budaya (etos) sekolah.
- Berjaya merealisasi wawasan, nilai dan norma sekolah ke atas individu dan
kumpulan organisasi sekolah.


6. Kepemimpinan Pengajaran.
- Menggalakkan kemajuan profesional di kalanagn warga sekolah.
- Meningkatkan pengajaran dan pembelajaran.
- Membuat dianogsis ke atas masalah pendidikan.
- Memberi bimbingan dalam hal ehwal pengajaran dan pembelajaran.

7. Kepemimpinan Autokratik.
- Tiada perkongsian visi dan misi.
- One men show.
- Peranan dan tanggungjawab ditetapkan secara tegas.
- Norma berasaskan pematuhan.
- Program sekolah dilaksana berasas logik tidak berasas.
- Kurang inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran.
- Pencapaian pelajar ke arah kemerosotan.
- Staf sentiasa stres.

8. Kepemimpinan ” Laissez Faire”.
- Guru-guru melaksana program yang tidak berkaitan (Bebas).
- Kurang perkongsian matlamat, visi dan misi.
- Bersifat individualistik, kurang kerja sepasukan teapi bekerja berpasukan.
- Peranan dan tanggongjawab tidak dimuktamadkan.
- ”Tompokan” inovasi berdasar kelas cemerlang dan kelas lemah.
- Pencapaian keseluruhan pelajar lemah dan statik.

Pengetua Berkualiti.

1. Ada keinginan dan cita-cita untuk menjadi pemimpin contoh dan cipta sejarah indah.
2. Berkeupayaan meningkatkan keilmuan dan kemahiran berterusan.
3. Memiliki dan menghayati kualiti peribadi yang hebat dan disegani.
4. Mengutama prinsip bermusyawarah ke arah kerja berjemaah.
5. Mempunyai ketajaman minda dan kesucian hati.
6. Sentiasa menghayati doa dan tawakal.
7. Mengambil iktibar pemimpin terdahulu.


5 Citra Seorang Pengetua.

1. Diiktiraf (Recognise).
2. Disokong (Support).
3. Dihormati (Respect).
4. Diterima sepenuhnya (Accepted Unconditionally).
5. Dihargai (Appreciate).

Faktor Kritikal Kejayaan Pengetua Merealisasi Kecemerlangan Sekolah.

1. Kepemimpinan berwawasan, profesional dan bersifat transfomasional.
2. Kejelasan matlamat, visi dan misi.
3. Sumber diguna secara optimum dan berhemat.
4. Ada keberanian melaksana perubahan dan pejenamaan semula.
5. Keinginan dan berupaya melaksana proses input, throughput dan output.
6. Ada komitmen dan keazaman yang bersungguh-sungguh.
7. Kesanggupan bekerja secara luarbiasa.
8. Keyakinan diri dan sanggup melaksana pembaharuan.
9. Kesedaran kepada keperluan untuk berubah.
10. Membentuk Kumpulan Meningkat Mutu Kerja.
11. Memiliki kemahiran komunikasi berkesan.
12. Berupaya pupuk kemesraan.
13. Berpegang kepada prinsip keagamaan.


Rumusan Faktor Utama Kecemerlangan Sekolah.

1. Kesesuaian kepemimpinan pengetua
2. Pengetua sebagai pemimpin pengajaran.
3. Kepimpinan berwawasan dan profesional.
4. Kesungguhan guru melaksana proses pengajaran.
5. Pengajaran terarah.
6. Kesediaan pelajar hendak belajar.
7. Keadaan fizikal dan infrastruktur sekolah kondusif.
8. Hubungan erat dan semangat jati diri yang tinggi di kalangan guru, murid dan
ibu bapa.
9. Pemantauan pemajuan murid secara konsisten.
10. Fokus ke atas pengajaran dan pembelajaran sebagai tugas utama.
11. Mempunyai matlamat, visi dan misi bersama
12. Bekerja dengan niat yang betul.
13. Perkembangan staf sentiasa diberi keutamaan.

Ahad, 14 September 2008

KATA ALUAN.Bismillahir Rahmanir Rahim.
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mari kita bersama memanjat kesyukuran kehadirat Allah S.W.T kerana majalah SEMARAK kali ke-6 tahun 2008 telah berjaya diterbitkan.

Saya mengucap tahniah dan syabas kepada sidang redaksi kerana telah berusaha dengan gigih untuk menerbitkan majalah tepat pada waktunya.

Seseorang guru perlu sentiasa menghayati 7 perkara berikut:-

1. Sentiasa memikirkan masa depan muridnya.
2. Ada tahap kesabaran yang tinggi.
3. Bersifat pengasih dan penyayang.
4. Pupuk suasana seronok belajar.
5. Beri pengharapan baru.
6. Bentuk roh dan sahsiah terpuji.
7. Ada kapasiti mengubah murid menjadi yang terbaik.

Murid ibarat pokok yang ditanam perlu disiram dan dibajai dengan kasih sayang.Guru pula menjadi lautan yang luas dan murid menjadi ikan yang hidup di dalamnya.

Tugas dan tanggongjawab guru sebaiknya untuk memburu 5 perkara:-

1. Kesejahteraan.
2. Kecemerlangan.
3. Kerahmatan.
4. keberkatan.
5. Keredhaaan Allah S.W.T


Sekian, terima kasih.

Haji Zainuddin Bin Harun.
Pengetua
Sekolah Menengah Kebangsaan Cherang Ruku.

Rabu, 3 September 2008

BUDAYA KERJA KELAS PERTAMA.

Masyarakat ‘Minda Kelas Pertama’ adalah masyarakat yang berpengetahuan, mampu berdaya saing, berbudaya kerja cemerlang, berintegriti dan memiliki kekuatan moral.

Minda kelas pertama akan menghasilkan kerja kelas pertama. Kerja kelas pertama memerlukan individu yang memiliki pemikiran, emosi, perlakuan, sikap dan spiritual kelas pertama.

Definisi Budaya Kerja Kelas Pertama.

Amalan terbaik dan terpuji yang melebihi daripada kebiasaan.Ia merangkumi aspek pemikiran, pengurusan emosi dan dimanifestasikan melalui perlakuan, tindakan dan cara bekerja yang penuh integriti serta memuaskan kehendak pelanggan.

Budaya kerja kelas pertama dapat dijelmakan apabila individu dalam organisasi itu dapat memiliki dan menghayati 3 elemen kerja minda kelas pertama seperti berikut:-

(i) Cara berfikir dan pemikiran yang memberi kebaikan, kemudahan dan kesejahteraan
kepada kehidupan orang lain.
(ii) Cara merasa dan menghayati merujuk kepada kesedaran kendiri tentang apa yang
perlu dilakukan dan peka kepada keperluan dirinya, orang lain dan persekitaran.
(iii) Cara bertindak dan perilaku pula bertujuan untuk memenuhi kehendak pelanggan
seperti cepat, beradab, adil dan berintegriti. Perlakuan ini perlu menjadi
satu amalan kehidupan harian baik di dalam sehinggalah di luar waktu
pejabat.


Budaya kerja kelas pertama boleh diamalkan melalui 7 prinsip.

P – Pantas dan positif.
Mempunyai hasrat untuk melakukan sesuatu dengan cepat, responsif dan sentiasa
memikirkan langkah-langkah memaju dan mempertingkatkan kualiti diri sendiri,
perkhidmatan dan organisasi.

E – Empati.
Mempunyai kebolehan memahami bagaimana orang lain melihat dan merasa terhadap
sesuatu perkara. Perkhidmatan yang terbaik dapat diberikan sekiranya kita berupaya
menghayati kehendak orang lain sebagaimana kita hendak orang lain melakukannya
terhadap diri kita.

R – Relevan.
Memastikan supaya tindakan dan perkhidmatan yang diberikan sentiasa diperbaharui.
Penambahbaikan perlu berterusan supaya sesuai dengan kehendak semasa.

D – Daya Saing.
Mempunyai kelebihan dan keunikan tertentu dalam menyampaikan perkhidmatan agar
sentisa diingati, dihargai dan mampu bersaing sehingga bertaraf dunia.


A – Amanah, Adil dan Integriti.
Melaksanakan tugas yang dipertanggungjawabkan dengan amanah, adil dan berintegriti.
Ia dapat direalisasikan melalui pembinaan akhlak, moral dan budi pekerti mulia menerusi
pengamalan kerohanian, etika serta nilai murni.


N – Nilai Tambah dan Kelaianan.
Sentiasa mencipta kelainan dan memberi nilai tambah dalam diri individu, kumpulan dan
organisasi ketika menyampaikan perkhidmatan.


A – Arif dan Berilmu.
Melakukan sesuatu tindakan atau keputusan yang bijaksana dan mengamalkan
pembelajaran berterusan bagi memastikan kecemerlangan perkhidmatan.Proses 5P Pembentukan Budaya Kerja Kelas Pertama.

Pemikiran - Berfikir positif, rasional dan bijaksana serta bersedia membantu dengan segera
serta mengutamakan tugas dan tanggungjawab daripada kepentigan peribadi.


Penyedaran - Individu itu sedar untuk melaksana tugas dan tanggungjawab dengan cara
terbaik. Sentiasa sedar dan menghayati bahawa kerja itu satu amanah dan
tanggungjawab yang perlu dilaksanakan.Beliau sedar bahawa perlakuan positif
yang dilakukan memberi manfaat kepada dirinya dan orang lain.


Perlakuan - Seseorang itu akan terdorong melakukan amalan baik apabila dia sedar kesan
setiap pebuatannya. Pelanggannya sentiasa dibantu dengan sebaik mungkin.


Pengekalan - Perlakuan yang positif terus dikekalkan dan dilakukan secara berulang-ulang
pada masa yang diperlukan. Perlakuan itu menjadi amalan sepanjang masa.


Pembaharuan
Imej - Individu yang kekal dengan perlakuan yang baik akan mempamerkan imej baru
yang positif, sopan dan ceria berbeza daripada sebelum tercetusnya pemikiran
untuk berubah. Secara tidak langsung, perlakuan itu akan menjadi budaya
kerjanya kerana telah diamalkan dan dilakukan secara berterusan.


5 Langkah Pengukuhan Budaya Kerja Kelas Pertama Di Dalam Organisasi.

1. Penyediaan persekitaran kondusif.
2. Pembangunan sistem kerja berkesan.
3. Peningkatan kemahiran dan kompetensi anggota.
4. Pembentukan gaya bekerja.
5. Perkongsian kefahaman dan nilai.