Rabu, 20 Oktober 2010

PERANCANGAN STRATEGIK SMK KAMIL TERSOHOR 2011 - 2015.

VISI

SMK KAMIL AKAN MELAHIRKAN PELAJAR KELAS PERTAMA BERTARAF GLOKAL.

MISI

SMK KAMIL BERUSAHA MENJANA PENDIDIKAN BESTARI KE ARAH MELAHIRKAN PELAJAR TERBILANG SECARA HOLISTIK.


NILAI KORPERAT

K = KETERAMPILAN

A = AMANAH

M = MUAFAKAT

I = ILTIZAM

L = LUHUR


SMK KAMIL TERSOHOR
KERANA

1. WARGANYA YANG BERIMAN, BERTAKWA DAN BERAMAL SOLEH.

2. WARGANYA YANG BERILMU DAN MENGAMALKAN BUDAYA ILMU DALAM KEHIDUPAN.

3. WARGANYA YANG BERAKHLAK MULIA, BERBUDI PEKERTI LUHUR DAN SENTIASA MENGAMALKAN
NILAI-NILAI MURNI DALAM KEHIDUPAN.

4. WARGANYA YANG CERGAS, SIHAT, AKTIF DAN MEMPUNYAI DAYA JUANG YANG TINGGI.

5. PELAJAR YANG SENTIASA BERDIKARI.

6. WARGANYA YANG KREATIF, INOVATIF DAN ANALITIKAL SERTA PEKA KEPADA PERKEMBANGAN
SAINS DAN TEKNOLOGI.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


PENDIDIKAN DI MALAYSIA
ADALAH SATU USAHA BERTERUSAN KE ARAH MEMPERKEMBANGKAN LAGI POTENSI INDIVIDU
SECARA MENYELURUH DAN BERSEPADU UNTUK MEWUJUDKAN INSAN YANG SEIMBANG DAN HARMONIS
DARI SEGI INTELEK, EMOSI, ROHANI DAN JASMANI BERDASARKAN
KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN.USAHA INI ADALAH UNTUK MELAHIRKAN RAKYAT MALAYSIA YANG BERILMU PENGETAHUAN, BERKETERAMPILAN, BERAKHLAK MULIA, BERTANGGUNGJAWAB DAN BERKEUPAYAAN MENCAPAI KESEJAHTERAAN DIRI SERTA MEMBERI SUMBANGAN TERHADAP KEHARMONIAN DAN KEMAKMURAN MASYARAKAT DAN NEGARA.


FALSAFAH PENDIDIKAN SEKOLAH.


USAHA YANG TERANCANG, TERKAWAL DAN BERTERUSAN BERDASARKAN PEGANGAN NILAI UTAMA
KE ARAH MEMPERKEMBANGKAN LAGI POTENSI PELAJAR SECARA MENYELURUH DAN BERSEPADU SERTA MELAHIRKAN PELAJAR BERILMU YANG BERDISIPLIN, BERUSAHA DAN BERBAKTI UNTUK MENCAPAI
KESEJAHTERAAN DIRI, MASYARAKAT, AGAMA, BANGSA DAN NEGARA.


MOTO SMK KAMIL


PENGETAHUAN TANGGA KEMAJUAN

MATLAMAT SEKOLAH


• MELAHIRKAN PELAJAR YANG MEMPUNYAI KEUPAYAAN INTELEK YANG TINGGI, KETAHANAN MENTAL
DAN FIZIKAL.
• MELAHIR PELAJAR YANG BERAKHLAK, BERHEMAH TINGGI, BERTAKWA DAN BERBUDI LUHUR.
• MEMASTIKAN PENGLIBATAN SEMUA PELAJAR UNTUK MENCAPAI KECEMERLANGAN AKADEMIK DAN
KO-KURIKULUM.
• MEMUPUK SUASANA PERMUAFAKATAN KOMUNITI UNTUK KECEMERLANGAN PELAJAR DAN SEKOLAH.


OBJEKTIF SEKOLAH

• MELAKSANA SISTEM PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PENDIDIKAN YANG CEKAP, DINAMIK DAN
TELUS.

• MEMASTIKAN PENCAPAIAN AKADEMIK BERADA PADA TAHAP CEMERLANG.

• MEMBENTUK SAHSIAH TERPUJI DAN BOLEH DICONTOHI.

• MELIBATKAN SEMUA PELAJAR SECARA AKTIF DALAM AKTIVITI KO-KURIKULUM.

• MELAHIRKAN PELAJAR MINDA KELAS PERTAMA.

• MEWUJUDKAN IKLIM DAN PERSEKITARAN SEKOLAH YANG BERSIH,SELAMAT, SELESA DAN INDAH.


PIAGAM PELANGGAN

‘MENUJU KECEMERLANGAN’

KAMI BERJANJI AKAN BERUSAHA UNTUK MEMPERKEMBANGKAN KEUPAYAAN PELAJAR KE ARAH KECEMERLANGAN PENDIDIKAN DENGAN MENEKANKAN KEPADA:

1. MENINGKATKAN PRESTASI DAN KECEMERLANGAN PELAJAR DALAM BIDANG KURIKULUM,
KOKURIKULUM DAN SAHSIAH.
2. KEWUJUDAN SUASANA HARMONI, KERJASAMA DAN KEKELUARGAAN DALAM KALANGAN PELAJAR,
GURU DAN IBU BAPA DAN ANGGOTA MASYARAKAT.
3. MENGENALPASTI DAN MENYELESAIKAN MASALAH PELAJAR.
4. BERSEDIA MEMBERI KHIDMAT, MELAYAN DAN MENYELESAIKAN MASALAH DALAM SUASANA MESRA.
5. AMALAN BUDAYA ILMU DAN KERJASAMA SESAMA INSAN DALAM AKTIVITI HARIAN.
6. KETAQWAAN DALAM SELURUH TINDAKAN DAN PERLAKUAN.PENARAFAN SEKOLAH
BERADA PADA TAHAP

SKOR KESELURUHAN SKPM : 92.50
PERATUS GPS WAJARAN : 72.00
SKOR KOMPOSIT : 78.16%
KEDUDUKAN SEKOLAH IALAH 187/2198

STRATEGI UTAMA

• MEMANTAPKAN ASPEK PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PENDIDIKAN SERTA SISTEM PENYAMPAIAN
DAN KUALITI PERKHIDMATAN.

• MELAKSANAKAN PROGRAM YANG MEMPUNYAI NILAI TAMBAH DAN KOMPETEN.

• PEMUPUKAN BUDAYA KERJA BERKUALITI DAN PROFESIONAL.

• BEKERJA DENGAN DEDIKASI, AMANAH, PENYAYANG, IKHLAS, GIGIH DAN PROFESIONAL PADA
SETIAP MASA.

• PENYELIAAN, PENCERAPAN DAN PEMANTAUAN BERTERUSAN.


PRINSIP UTAMA

KAMI BERPEGANG KEPADA PRINSIP BAHAWA:

• PENGETUA SEBAGAI PENGGERAK DAN PENERAJU UTAMA AKTIVITI DAN TERLIBAT SECARA AKTIF.

• GURU SEBAGAI PELAKSANA AKAN BEKERJA DENGAN JUJUR, IKHLAS, BERINTEGRITI DAN AMANAH
BERDASARKAN ’CORE BUSINESS’ DAN MENGUTAMAKAN KUALITI SERTA MEMBERI KEUTAMAAN
TERHADAP PENERAPAN DAN PENGUKUHAN NILAI BUDAYA KUALITI DALAM KERJA SEHARIAN.


• BEKERJA SEPASUKAN DENGAN MEMAINKAN PERANAN BERKESAN UNTUK MENJAYAKAN PROGRAM,
PROJEK DAN AKTIVITI SERTA MELAKSANAKAN KERJA DENGAN BERTANGGUNGJAWAB DAN
PROFESIONAL.

• MEMPUNYAI KOMITMEN DAN SEMANGAT JUANG UNTUK BERSAING MELONJAKKAN KECEMERLANGAN
SEKOLAH SERTA ADA ’SENSE OF URGENCY’ DAN KOMPETEN.


• IBU BAPA AKAN MEMAINKAN PERANAN SEBAGAI PENYOKONG DAN PENDORONG UTAMA KEPADA ANAK
MEREKA AGAR BELAJAR UNTUK MENCITRA KECEMERLANGAN.

• PELAJAR BELAJAR TEKUN BELAJAR SECARA BERKESAN.

• KECEMERLANGAN PELAJAR BERGANTUNG KEPADA SIKAP, KECERDASAN ( IQ ), SOSIAL (SQ),
EMOSI (EQ), EMOSI DAN KEROHANIAN ( ESQ ).

• PENDOKUMENTASIAN SETIAP PROGRAM, PROJEK DAN AKTIVITI DENGAN RAPI.MOTO
PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH

MEREALISASI KECEMERLANGAN PENDIDIKAN SMK KAMIL TERSOHOR.


IKRAR

KAMI STAF SMK KAMIL BERAZAM MELAKSANAKAN TANGGUNGJAWAB YANG DIAMANAHKAN DENGAN SUCI HATI.


PENDEKATAN

KONSEP PULANGAN MAKSIMUM
( COST EFFECTIVE CONCEPT )


• MENGURUS SEGALA RESOS MANUSIA, KEWANGAN, FIZIKAL, RUANG DAN MASA DENGAN OPTIMUM,
CEKAP DAN BERHEMAH.

• MENGAMALKAN PRINSIP TANPA CACAT ( ZERO DEFECT ) DAN PENGURUSAN KUALITI MENYELURUH
( TOTAL QUALITY MANAGEMENT ).


PENDEKATAN BERPERINGKAT ( INCREMENTAL APPROACH )

SEGALA PROGRAM, PROJEK DAN AKTIVITI YANG DIRANCANG PERLU DILAKSANAKAN SECARA BERPERINGKAT, BERJADUAL, BERTERUSAN DAN MENGAMALKAN PRINSIP PENAMBAHBAIKAN ( KAIZEN ).


MELAMPAUI TEORI KONVENSIONAL
( BEYONG THEORY ONE )

PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM, PROJEK DAN AKTIVITI MENGGUNAKAN STRATEGI BARU YANG LEBIH BERKESAN, MENGGUNAKAN IDEA BARU DAN LUAR BIASA DARIPA AMALAN BIASA.


PENGURUSAN SETEMPAT
( ON - SITE MANAGEMENT )


PELAKSANAAN TUGASAN DILAKSANAKAN DI SEKOLAH DENGAN MENGAMBILKIRA PELBAGAI FAKTOR MASA, RUANG, KEWANGAN, TENAGA DAN RESOS YANG TERHAD.
MENGUTAMAKAN KERJA SEPASUKAN DAN SECARA KOLEKTIF.

BOTTOM UP APPROACH

MENGAMALKAN PRINSIP DESENTRALISASI IA ITU BERMULA DARI BAWAH KE PERINGKAT ATASAN.

SISTEM AMARAN AWAL
( EARLY WARNING SYSTEM )

• PEMANTAUAN DAN PENILAIAN DILAKSANA SECARA
SPONTAN DENGAN BERKESAN DAN BERTERUSAN.

• SETIAP PROGRAM, PROJEK DAN AKTIVITI DIWUJUDKAN INDEK PETUNJUK KEJAYAAN
( KEY PERFORMANCE INDICATOR ) UNTUK MENGETAHUI STATUS PERKEMBANGAN DAN TAHAP
PRESTASI.


SWOT ANALYSIS


STRENGHTS ( KEKUATAN)

• GURU-GURU BERPENGALAMAN.

• MEMPUNYAI SERAMAI 16 ORANG GURU CEMERLANG.

• SEKOLAH PREMIER DAN SEKOLAH BESTARI 5 BINTANG.

• GURU MENGUASAI KEMAHIRAN ICT.

• MENJALIN HUBUBGAB BAIK DENGAN PIBG, KOMUNITI DAN ALUMNI.

• GURU MEMILIKI MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN.WEAKNESSES ( KELEMAHAN )

• INFRASTRUKTUR SEADANYA DAN PERLU PENYENGGARAAN BERTERUSAN.

• SEBAHAGIAN PELAJAR DARI SEKOLAH DAERAH LUAR BANDAR TERDIRI DARIPADA KELUARGA
BERPENDAPATAN RENDAH.

THREATS ( ANCAMAN)

• PELAJAR DARI LUAR BANDAR MENGALAMI MASALAH KEJUTAN BUDAYA.

• PELAJAR TERDEDAH KEPADA GEJALA SOSIAL DI BANDAR.


OPPORTUNITIES ( PELUANG )

• PELAJAR TERPILIH DAN MEMILIKI KELULUSAN AKADEMIK TERBAIK.

• SOKONGAN PADU DARIPADA PIBG,ALUMNI KAMILIAN, KOMUNITI DAN STAKEHOLDER..


PERANCANGAN STRATEGIK SMK KAMIL TERSOHOR


PROJEK 1

SKOR STRAIGHT A'S (STAR)AKTIVITI

• MESYUARAT PASUKAN PMR, SPM DAN STPM SERTA MENUBUH JAWATAN KUASA BERTINDAK.

• AKUR JANJI DAN PENYEDIAAN LENGKOK PENCAPAIAN AKADEMIK.

• PEMANTAPAN P & P DALAM BILIK DARJAH.

• SEMAKAN BUKU NOTA DAN BUKU LATIHAN PELAJARAN SECARA BERKALA.

• PERFECT SCORE.

• BUDDY ACADEMIC SUPPORT (BAS).

• PEER GROUP TEACHING.

• TEACHERS ON CALL.

• MENTOR- MENTEE.

• GOLDEN HOLIDAY.

• PROGRAM KOLOBORATIF.

• KEM AKADEMIK.


PERANCANGAN STRATEGIK
SMK KAMIL TERSOHOR

PROJEK 2

SEMARAK KOKUM


AKTIVITI

• MESYUARAT PASUKAN PERANCANG DAN MENUBUHKAN JAWATAN KUASA BERTINDAK.

• SUKANTARA.

• KEJOHANAN OLAHRAGA DAN PERMAINAN.

• SUKAN ELIT.

• PESKO

• KO AKADEMIK.

• RIMUP.

• PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM.


PERANCANGAN STRATEGIK
SMK KAMIL TERSOHOR

PROJEK 3

PEMBANGUNAN INSAN


AKTIVITI

• MESYUARAT PASUKAN PERANCANG DAN MENUBUHKAN JAWATAN KUASA BERTINDAK.

• KEM MOTIVASI PEMANTAPAN KENDIRI.

• KHIDMAT BIMBINGAN DAN KAUNSELING / PSIKOLOGI.

• KURSUS PENGURUSAN EMOSI DAN STRES.

• GEMPUR MINDA DAN ANJAKAN PARADIGMA.

• ANAK SOLEH.

• ANAK SOLEHAH.

• KHATAM ALQURAN.