Isnin, 24 November 2008

KEPIMPINAN DALAM ISLAM.

SINOPSIS.

Kertas kerja ini cuba menghuraikan beberapa aspek asas ciri kepimpinan konvensional dan ciri kepimpinan Islam. Terdapat pelbagai pandangan sarjana sains sosial dan pemikir Islam mengenai ciri-ciri kepimpinan yang berkesan. Para sarjana sains sosial mengandaikan bahawa kejayaan seseorang pemimpin untuk mencapai matlamat kepimpinannya bergantung kepada stail kepimpinan dan keupayaan seseorang pemimpin itu menggunakan kuasa, pengaruh dan kewibawaan bagi menarik sokongan pengikutnya. Kepimpinan itu dikatakan berjaya jika dapat mencapai matlamat dan dapat memenuhi aspirasi orang yang dipimpin. Dalam tassawur Islam, kepimpinan itu dikatakan berjaya mencapai matlamat seandainya ciri kepimpinan itu dapat merealisasikan cara hidup (ways of life) yang akhirnya membawa kepada keberkatan dan keredhaan Allah SWT di dunia dan di akhirat.

MUKADIMMAH.

Pelajar akan menjadi aset penting masa depan negara. Pelajar yang belajar di sekolah kini harus memiliki serta menghayati ciri-ciri berikut:-

a. Percaya kepada Tuhan.
b. Berilmu pengetahuan.
c. Bertanggongjawab kepada diri, masyarakat, agama dan negara.
d. Berbakti dan memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara.
e. Memiliki sahsiah yang seimbang dan bersepadu.

(Datuk Dr. Wan Zaid Mohd Noordin; Kertas kerja Reformasi Pendidikan Dan
Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah: Strategi, Cabaran dan Harapan,
Dalam Gerakan Dakwah Dan Orde Islam Malaysia: Strategi Masa Depan,
ABIM, 1993, m.s 57).

Di kalangan pelajar-pelajar ini pada suatu hari nanti akan menjadi pemimpin dalam pelbagai bidang. Dengan itu pelajar-pelajar diharapkan dapat melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu pengetahuan yang sempurna dan akhlak yang mulia. Wajah masa depan negara akan bertambah maju dan makmur jika generasi pelajar hari ini dibekalkan dengan Tarbiyyah Islami yang syumul.

KONSEP KEPIMPINAN KONVENSIONAL.

Para sarjana sains sosial telah membuat kajian tentang tingkahlaku pemimpin dalam pelbagai organisasi sosial masa lampau dan kini.

’Kepimpinan secara amnya adalah semata-mata bermakna pengaruh. Satu seni atau proses mempengaruhi orang supaya mereka dapat berusaha secara sukarela ke arah pencapaian matlamat bersama’

( Kootz, Harold dan O’Donnel; Management System and Contigency Analysis of Managerial
Functions, McGraw-Hill, New York, 1976, m.s 587).

‘Kepimpinan dapat dilihat sebagai proses interaksi di antara individu dengan kumpulan atau secara khususnya di antara individu dengan keseluruhan ahli-ahli yang menganggotaikumpulan. Setiap yang terlibat dalam proses interaksi ini boleh dianggap memegang watak-watak tertentu yang berbeza di antara satu dengan yang lain. Asas yang membezakan tadiia lah pengaruh, ia itu pemimpin mempengaruhi dan pengikut mentaati atau akur’

(Gorden, Thomas; Group-Centered Leaderships, Houghton Mifflin,New York, 1955, m.s 51).

‘Kepimpinan adalah satu proses pengaruh mempengaruhi di antara pemimpin dengan
pengikut. Walaupun pemimpin mempunyai kuasa tetapi kekuatan pengaruh lebih
bergantung kepada pujukan daripada paksaan. Proses kepimpinan selalunya melibatkan
pertalian pengaruh yang bersifat dua arah, dan tujuan utama ia lah untuk menmcapai
matlamat bersama. Jadi, kepimpinan bukan hanya tanggongjawab pemimpin tetapi
memerlukan usaha kerjasama daripada pengikiut-pengikut’.

(Hollander, Edwin P; Leaderships Dynamics, Free Press, New York, 1978, m.s 1-2).


‘Kepimpinan dapat dijelaskan sebagai satu proses mempengaruhi ke atas kumpulan dalam
situasi dan usaha yang khusus yang dapat merangsang mereka untuk berusaha secara
sukarela bagi mencapai matlamat bersama’.

(Gribbon, James J; Effective Managerial Leadership, American Management Association,
New York, 1972, m.s 9).


Secara umumnya dapatlah dikatakan bahawa kepimpinan mempunyai perkaitan dengan keseluruhan aktiviti organisasi serta mempunyai pertalian yang rapat dengan kuasa, pengaruh dan kewibawaan. Kuasa, pengaruh dan kewibawaan pemimpin membantunya merancang, menyusun dan menentukan matlamat ke arah mencapai matlamat yang dirancang. Pemimpin mesti berkebolehan mempengaruhi pengikut secara berterusan. Gelagat kepimpinan hendaklah disesuaikan dengan keadaan persekitaran.


Pemimpin mesti mempunyai keupayaan memujuk supaya pengikut berusaha ke arah pencapaian matlamat. Kepimpinan yang dinamik, inovatif dan kreatif akan menghasilkan prestasi kerja dan mutu perkhidmatan yang cemerlang. Undang-Undang dan peraturan hanya menjadi alat asas mengawal perlakuan pengikut agar berusaha mencapai matlamat organisasi dan negara.


’Kepimpinan dapat didefinisi sebagai kejayaan seseorang memimpin orang lain untuk
melaksanakan satu-satu kerja ke arah pencapaian satu-satu objektif atau matlamat’.

(Ahmad Atory Hussain; Tingkah Laku Organisasi Dalam Pengurusan Moden, DBP,1986,
m.s 133).

Pada diri pemimpin itu ada beberapa komponen kepimpinan. Komponen-komponen yang harus ada pada seseorang pemimpin, antaranya:-

a. Sifat-Sifat peribadi.
b. Gaya pimpinannya.
c. Keadaan atau bentuk pekerjaannya.
d. Keperluan pengikut-pengikutnya.

(Ahmad Atiory Hussain, ibid, m.s 133).


‘Pimpinan akan menentukan sejauh mana pengaruh, kuasa dan kewibawaan memainkan
peranan sepenuhnya. Seseorang pemimpin yang berjaya adalah pemimpin yang
berpengaruh, mempunyai kuasa di dalam lingkungan pangkat atau status dan kewibawaan’

(Ahmad Atory Hussain, ibid, m.s 139).
KONSEP KEPIMPINAN ISLAM.

Islam mengakui dan mengiktiraf tentang perlu adanya pemimpin dalam setiap sistem sosial seperti keluarga, komuniti, oraganisasi dan negara.


Sabda Rasulullah SAW bermaksud;

‘Setiap kamu adalah pemimpin dan mestilah bertanggongjawab di atas kepimpinan kamu. Seseorang pemimpin (Ketua) yang memimpin orang ramai adalah bertanggongjawab di atas kepimpinannya. Isteri adalah pemimpin dan bertanggongjawab dalam urusan rumahtangga suaminya. Anak bertanggongjawab ke atas harta bapanya. Hamba bertanggongjawab atas harta tuannya. Ketahuilah , sesungguhnya setiap kamu adalah pemimpin dan bertanggongjawab ke atas pimpinan kamu’.

(Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim).


Berdasarkan hadith tersebut bahawa setiap individu diberi tanggogjawab di dalam menggendalikan segala urusan dan pentadbiran. Manusia adalah wakil Allah SWT (Khalifah Fil Ardhi) di bumi bertanggongjawab untuk mengatur, mentadbir dan memimpin segala urusan hidup manusia.

Setiap pemimpin Islam yang diberi kuasa, pengaruh dan kewibawaan semestinya melaksanakan amanah kepimpinan seperti yang digariskan oleh AlQuran, hadith dan ijmak ulama. Pemimpin Islam mesti berusaha memakmur, menegak keadilan serta berkesungguhan berusaha mempertingkatkan ketinggian nilai dan martabat manusia ke arah kesempurnaan sebagai makhluk Allah SWT yang dimuliakan di muka bumi.


Ada beberapa istilah yang biasanya terdapat di dalam Al-Quran mengenai pemimpin dalam sistem sosial sama ada secara semulajadi atau dilantik yang menentukan corak kepimpinan umat Islam. Di antaranya ia lah:-


a. Imam/Imamah (Penunjuk jalan atau memimpin).
b. Khalifah (Pentadbir dan wakil Allah SWT di bumi).
c. Amir Al-Mukminin (Ketua Negara Islam atau Pemerintah Islam).
d. Uli Al-Amri (Orang yang berkuasa).
e. Mursyid (Penunjuk).
f. Syeikh (Ketua).
g. Murabbi (Pendidik).


Kepimpinan Islam semestinya dijuruskan kepada peranan-peranan berikut:-


a. Islah (Memperbaiki) masyarakat.
b. Berusaha menegakkan Islam sebagai Addin (Ways of life).
c. Sentiasa menjaga kerahmatul-insan (Nilai kemanusiaan).
d. Memakmur bumi Allah SWT.
e. Menjalankan urusan amal makruf nahi mungkar.

(Mohd Amin Salih; Kertas kerja Kepimpinan Menurut Pandangan Islam, Dalam: Kecemerlangan Pentadbiran: Dasar dan Amalan Dalam Islam, INTAN, 1991,
m.s 102-105).


Matlamat utama kepimpinan seorang pemimpin Islam ia lah:-

a. Untuk pengabdian dan perhambaan diri kepada Allah SWT.
b. Untuk mencapai keredhaan, keberkatan dan rahmat daripada Allah SWT.
c. Untuk mencapai kesempurnaan akhlak yang mulia (Insanul Kamil).
d. Untuk menyeru kepada perbuatan yang baik dan mencegah kejahatan (Amal makruf,
nahi mungkar).
e. Untuk mencapai kebahagiaan, kesenangan, kesejahteraan dan keselamatan manusia
sejagat di dunia dan akhirat.

(Mohd Amin Salih; Ibid, m.s 105-106).


Pemimpin dan kepimpinan hendaklah diamanahkan kepada orang yang sebenarnya beriman kepada Allah SWT, beamal soleh serta disusuli dengan kecerdasan akal yang mampu mengimbangi antara keperluan rohani, intelek, emosi dan jasmani untuk kebahagiaan dan kesejahteraan serta keselamatan duniawi dan ukhrawi.


Sabda Rasulullah SAW bermaksud:-

’Apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah kehancuran’.Sahabat bertanya,’Bagaimanakah mensia-siakan?’ Rasulullah SAW menjawab,’Apabila sesuatu jawatan diserahkan kepada orang-orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya’.

( Hadith riwayat Bukhari).


’Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya(yang berhak menerimanya), dan apabila kamu menjalankan hukum di anatara manusia, (Allah menyuruh) kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan (Suruhan Nya) itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu.Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat. Wahai orang-orang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada Uli-Amri (Orang-orang berkuasa) daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (Al-Quran) dan (Sunnah Rasul Nya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah baik (bagi kamu), dan lebih elok pula kesudahannya’.

(Surah An-Nisa, ayat 58-59).


CIRI-CIRI KEPIMPINAN.


1. Pemimpin Islam mesti mempunyai ciri kepimpinan berteraskan kepada Al-Quran
hadith dan ijmak ulama. Sifat utama kepimpinan Islam ia lah sifat mukmin.
Di antara sifat utama kepimpinan yang bersifat mukmin ia lah Siddiq, Amanah,
Tabliq dan Fatonah.


’Wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang
menegakkan keadilan kerana Allah lagi menerangkan kebenaran; dan jangan sekali-kali
Kebencian kamu terhadap sesuatu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan.
Hendaklah kamu berlaku adil (kepada sesiapa jua) kerana sikap adil itu hampir kepada
takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dengan
mendalam akan apa yang kamu lakukan. Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman
dan beramal soleh, mereka akan beroleh keampunan dan pahala yang besar’.

(Surah Al-Maidah, ayat 8-9).


’Allah menjanjikan orang-orang beriman dan beramal soleh dari kalangan kamu (Wahai
Umat Muhammad) bahawa Ia akan menjadikan mereka Khalifah-Khaliafah yang memegang
kuasa pemerintahan di bumi, sebagaimana Ia telah menjadikan orang-orang yang
sebelum mereka Khalifah-Khalifah yang berkuasa; dan Ia akan menguatkan dan
mengembangkan agama mereka (Agama Islam) yang telah diredhai Nya untuk mereka; Ia
juga akan menggantikan bagi mereka keamanan setelah mereka mengalami ketakutan ( dari ancaman musuh). Mereka terus beribadat kepada Ku dengan tidak mempersekutukan
sesuatu yang lain dengan Ku. Dan ingatlah sesiapa yang kufuringkar seesuatu itu, maka
mereka itulah orang-orang yang durhaka’.

(Surah An-Nur, ayat 55).

2. Seseorang pemimpin Islam mesti mempunyai ciri kepimpinan berlandaskan akhlak
yang mulia.Beberapa tokoh pemikir Islam telah merumuskan beberapa kriteria yang
sepatutnya ada dan dimiliki oleh seseorang pemimpin Islam.


a. AL FARABI.

• Kesempurnaan anggota tubuh.
• Pengetahuan yang luas.
• Menunai apa yang dikata.
• Kesempurnaan ingatan.
• Berkebolehan menyampaikan sesuatu pendapat dengan benar dan bernas.
• Menghindari permainan percuma dan sia-sia (Politik kotor).
• Mengawal hawa nafsu.
• Bersikap adil tanpa paksaan.
• Berani kerana benar dan takut melakukan kesalahan.
• Mempunyai kekayaan sekadar untuk keperluan tanggongjawab diri.b. IBNU KHALDUN.

• Suka memaaf kesalahan yang tidak melanggari syariat Islam.
• Suka melindungi pihak yang lemah dan miskin serta fakir.
• Menghormati tokoh agama, ulama dan orang yang berumur.
• Suka mendengar teguran yang membina.
• Berpengetahuan luas tentang selok- belok pemerintahan.
• Berkeupayaan menggunakan kuasa dan pengaruh kepada pegawai, ketua atau wakil
kerajaan dengan baik.
• Melantik orang yang layak dan berkebolehan sebagai wakil kerajaan.
• Hidup dengan gaya hidup sederhana.


c. AL GHAZALI.

• Mempunyai daya intelek yang tajam (kemahiran berfikir).
• Berpengetahuan dan berfungsi (pemikiran strategik).
• Berdiplomasi dan berpandangan jauh serta tegas.
• Berwawasan dan memahami aspek pemerintahan.
• Berwibawa menentukan semua pegawai kerajaan bekerja dengan tekun dan
sempurna.

(Mohd Amin Salih; Ibid, m.s 110-111)


RUMUSAN.


Ciri-ciri kepimpinan dalam Islam dapat dirumuskan kepada tiga aspek yang utama ia itu:-

1. Tanggongjawab/Amanah.
2. Sikap
3. Perawakan dan peribadi.


Tanggongjawab/Amanah.


1. Menjalankan tugas dengan bersih, cekap dan amanah, setia, bekerja dengan
penuh minat, berdisiplin dan dedikasi.
2. Sentiasa memberi keutamaan kepada kepentingan tugas dan perkhidmatan serta
tidak mementing diri sendiri.
3. Sentiasa meninggikan imej perkhidmatan dan organisasi serta bekerja dengan
cemerlang.
4. Membuat pertimbangan yang teliti dan adil sebelum membuat keputusan serta
tegas dalam melaksanakan amanah dan tanggongjawab kerja dan perkhidmatan.


Sikap.

1. Mempunyai sikap sensitif terhadap persekitaran kerja dan alam sekeliling
serta berusaha menyesuaikan diri dengan persekitaran kerja dan alam sekeliling.
2. Sentiasa bersikap positif dan bertanggongjawab.
3. Mewujudkan budaya ’reflective rationality’ di samping ’technical rationality’.
4. Berfikiran terbuka (open minded) dan sedia menerima teguran membina dari
semua pihak untuk faedah organisasi dan negara.
5. Sentiasa memberi perhatian dan keutamaan kepada masalah yang dihadapi oleh
orang bawahan atau rakyat.
6. Tidak mementing diri, keluarga dan sahabat handai sahaja.
7. Sentiasa mengambil berat tentang masalah yang dihadapi oleh rakan sejawat.
Baik pihak atasan atau pun rakan sejawat di bawahnya.


Perwatakan dan Peribadi.

1. Mempunyai peribadi yang mulia, berbudi pekerti dan perawakan yang baik,warak,
tawadduk dan takwa.
2. Sentiasa bersabar dan tenang dalam menghadapi masalah dan cabaran.
3. Menangani segala masalah dengan bijaksana serta menangani nafsu yang buruk.
4. Sentiasa berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan dalam semua bidang.
5. Memiliki kepakaran dam bidang pengurusan pentadbiran dan pengurusan projek.
6. Berusaha menjaga hubungan baik bagi setiap pekerja dan golongan rakyat.
7. Beriman, bertakwa dan ehsan untuk menggelakkan sikap takbur dan bongkak
atau meninggi diri.

Selasa, 18 November 2008

UCAPUTAMA PENGETUA SMK CHERANG RUKU SEMPENA SAMBUTAN HARI GURU TAHUN 2007.

Bismillahir Rahmanir Rahim,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera.

Alhamdulillah, bersyukur ke hadirat Allah SWT kerana dengan izin dan hinayat Nya pada hari ini SMK Cherang Ruku dapat menyambut Hari Guru tahun 2007 dengan tema ’ Guru Penjana Modal Insan Gemilang’. Pada hari ini merupakan Sambutan Hari Guru yang ke-36 dan negara Malaysia meraikan Sambutan Hari Kemerdekaan Ke-50. Sambutan Hari Guru tahun ini memberi makna yang amat besar kerana negara Malaysia berada dalam kemakmuran, aman dan maju.

Warga SMK Cherang Ruku perlulah berasa bangga dan bersyukur kerana pada tahun 2006 SMK Cherang Ruku telah mulai menggorak langkah untuk merealisasi visi dan misi sekolah untuk menjadi sekolah cemerlang menjelang tahun 2010. Pada tahun 2007 ini tema Hari Guru ‘Guru Penjana Modal Insan Gemilang’ memberi signifikan yang mana SMK Cherang Ruku telah bergerak sejajar dengan arus perdana dan telah menggorak langkah melaksana transformasi pendidikan berkualiti dengan peranan utama akan didokongi oleh semua warga guru SMK Cherang Ruku.Guru-Guru perlulah bekerja sepasukan bagi menjayakan dan merealisasi visi sekolah ke arah sekolah cemerlang menjelang 2010. Tumpuan utama kecemerlangan ialah dalam bidang akademik, kokurikulum dan sahsiah murid-murid SMK Cherang Ruku.Kerja sepasukan ini memerlukan guru memiliki komitmen dan keazaman yang kuat tanpa mengira kepentingan peribadi dan keuntungan diri dalam jangka pendek tetapi berusaha melahirkan modal insan gemilang pada masa depan.

Perkara utama ia lah berpegang kepada prinsip guru mengajar murid belajar. Tugas utama atau ‘Core Business’ perlu diberi keutamaan. Sebelum guru-guru ingin menjadikan murid-murid sebagai modal insan gemilang, maka guru-guru perlu memiliki minda kelas pertama. Guru-Guru mestilah menjadi ‘rule model’ kepada murid-murid. Pepatah Melayu ada menyebut ‘Guru Kencing Berdiri. Murid Kencing Berlari’.


Berburu di padang datar,
Dapat rusa berbelang kaki,
Berguru kepalang ajar,
Bagai bunga kembang tak jadi.


Guru-Guru hendak berusaha melonjakkan tahap kecemerlangan SMK Cherang Ruku. Pada masa kini standard kualiti pendidikan berada pada tahap 5 ia itu Sekolah Harapan. Lonjakkan yang perlu dilaksanakan ia lah ke tahap 6 ia itu Sekolah Cemerlang. Fokus utama ia lah membangun modal insan yang berpengetahuan, berkemahiran dan menghayati nilai murni. Guru-Guru perlu memupuk semangat belajar dan menguasai ilmu pengetahuan, kemahiran dan kompetensi, menerapkan nilai, moral dan sikap positf serta membina disiplin diri di kalangan murid-murid SMK Cherang Ruku. Murid-Murid SMK Cherang Ruku mampu bersaingan di persada negara Malaysia dan jika boleh di persada antarabangsa.Pepatah Melayu ada menyebut ’ Belakang parang jika diasah boleh menjadi tajam’. Ini bermakna bahawa masa depan mereka terletak ditangan guru-guru pada hari ini.Mereka akan dapat kita lahirkan sebagai modal insan minda kelas pertama.

Justeru itu mari semua guru untuk bermuhasabah dan membuat refleksi sejauh manakah
sumbangan dan kejayaan dalam usaha memenuhi aspirasi tema Hari Guru ’Guru Penjana Modal Insan Gemilang’ telah dipenuhi yang memberi kepuasan dalam diri sebagai seorang guru.Tepuk dada tanya selera. Pada hari ini bolehlah guru-guru SMK Cherang Ruku mula berazam dan memasang niat untuk bertekad merealisasi tema Hari Guru ’Guru Penjana Modal Insan Gemilang’ dan merealisasi visi dan misi SMK Cherang Ruku untuk menjadi sekolah cemerlang menjelang tahun 2010.


Marilah semua guru mengamalkan Budaya Semut seperti berikut:-

S - Sentiasa berusaha dengan gigih.
E - Efisen.
M- Melaksana kerja dengan tekun.
U - Urusan dibereskan tanpa berlengah.
T -Tanggungjawab disempurnakan sebaik mungkin.

Peranan guru di sekolah memastikan guru mengajar dan murid belajar.

1. Mengajar dengan bestari.
2. Mendidik dengan berhemah.
3. Membimbing dengan bijaksana.
4. Menerap konsep penyayang.


Dengan itu guru-guru mesti memiliki 3 elemen kecemerlangan.

1.Extra Might - Kekuatan ilmu pengetahuan, kemahiran tinggi dan keinginan tanpa
batasan.
2.Extra Mind - Kebijaksanaan menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang
betul dan tepat.
3.Extra Mile - Berpandangan jauh dan mempunyai ‘ High performance speed’
dan ‘High performance work culture’ untuk merancang, mengelola,
melaksan memantau dan menilai.


Elemen kecemerlangan itu perlu disokong oleh 4 elemen sokongan berikut:-

1. Pantauan Emosi (EQ).
2. Ilmu Pengetahuan (IQ).
3. Kesedaran Sosial (SQ).
4. Kekuatan Dalaman (ESQ).


Apakah yang perlu dilaksana dan menjadi kemestian semua guru SMK Cherang Ruku ialah seperti berikut:-

1. Muhasabah – Menilai diri sendiri.
2. Muaqabah - Sendiri mendidik diri.
3. Musyaratah – Membuat perjanjian diri.
4. Muraqabah - Berasa kehadiran Allah.
5. Muatabah - Menahan diri dari segala kekejian.
6. Mujahadah - Berusaha bersungguh-sungguh.

Pada akhirnya semua guru SMK Cherang Ruku melaksanakan kerja sebagai satu fisabilillah.

Saya doakan semoga semua guru SMK Cherang Ruku dapat berusaha melahirkan modal insan gemilang. Semua guru SMk Cherang Ruku menjadi guru berkualiti dan dapat melaksanakan pendidikan bestar serta dapat bekerja bersama-sama dengan saya dan dapat mengajar dengan ikhlas, dengan penuh semangat serta komited kepada tugas masing-masing.Saya menaruh harapan yang tinggi agar Sambautan Hari Guru dengan tema ’Guru Penjana Modal Insan Gemilang’ dapat menjana mutu kerja semua guru dan mencapai serta dapat mencipta kecemerlangan SMK Cherang Ruku dan murid-muridnya. Usaha menjadikan SMK Cherang Ruku sebagai sekolah cemerlang tahun 2010 akan menjadi kenyataan. Semoga setiap azam, setiap doa dan setiap impian serta harapan akan membuahkan hasilnya di tahun 2010 nanti.


Saya sudahi ucaputama saya ini dengan memohon maaf jika terkasar bahasa dan tersilap bicara. Mana yang baik datang dari Allah dan mana yang tidak baik ia lah kelemahan saya sendiri. Buat baik berpada-pada. Buat jahat jangan sekali.Perkara yang baik buatlah teladan. Perkara yang tidak baik buatlah sempadan. Bumi mana yang tidak ditimpa hujan. Sebagai seorang pengetua, saya tidak terkajang batu sepulau.Guru perlu menjadi lautan yang luas. Di dalam lautan itu murid menjadi ikan yang hidup di dalamnya.

Wabillahi Taufik Walhidayah.
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima Kasih Cikgu !

10 Jun 2007.

Ahad, 16 November 2008

UCAPUTAMA HARI GURU SMKCR TAHUN 2006.

UCAPUTAMA PENGETUA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CHERANG RUKU SEMPENA SAMBUTAN HARI GURU PERINGKAT SEKOLAH TAHUN 2006.


Bismillahir Rahmanir Rahim
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam sejahtera.


Alhamdulillah, bersyukur saya kehadirat Allah SWT kerana sekali lagi dengan izin dan limpah kurniaNya, kita dapat bersama meraikan Sambutan Hari Guru peringkat Sekolah Menengah Kebangsaan Cherang Ruku.

Tema Hari Guru tahun ini ‘Pendidikan Bestari Pemangkin Kegemilangan’ merupakan satu tema yang bertepatan dengan hasrat dan usaha untuk menjadikan Sekolah Menengah Kebangsaan Cherang Ruku sebagai sekolah cemerlang menjelang tahun 2010. Visi untuk kemenjadian Sekolah Menengah Kebangsaan Cherang Ruku sebagai sekolah cemerlang menjelang tahun 2010 boleh dicapai melalui pendidikan bestari. Visi ini perlu diterjemahkan bukan sahaja melalui harapan dan ucapan tetapi dengan perbuatan dan amalan seharian di kalangan guru, kakitangan sokongan dan murid-murid sebagai anggota warga Sekolah Menengah Kebangsaan Cherang Ruku.

Beberapa strategi boleh dilaksanakan untuk menjayakan pendidikan bestari, seterusnya menjadikan Sekolah Menengah Kebangsaan Cherang Ruku sebagai sekolah cemerlang menjelang tahun 2010.

Strategi yang pertama ialah melaksanakan Tadbir Urus Yang Baik (Good Governance). Guru-Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Cherang Ruku perlu sedar bahawa ‘Core Business’ atau tugas utama ialah berfokus kepada pelaksanaan kurikulum. Guru mengajar dan murid belajar. Guru menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah mencapai tahap pendidikan bestari.Guru hendaklah melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dan aktiviti kokurikulum ke arah penyuburan IQ, EQ, EQ dan ESQ murid-murid secara menyeluruh dan bersepadu.

Guru perlu memahami perubahan dan menerima perubahan. Guru perlu mengiringi perubahan dan tidak ditinggalkan oleh perubahan. Guru menjadi agen perubahan masyarakat bukan masyarakat mengubah guru. Guru mesti berkualiti melaksana pendidikan bestari sebelum boleh menjadikan muridnya berkualiti dan bestari. Guru bukan sahaja melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah tetapi juga pengajaran dan pembelajaran di luar bilik darjah. Aspek perkembangan jasmani, emosi, rohani dan intelek ke arah pembinaan sahsiah mulia dan kehidupan bagi masa depan murid perlu diberi keutamaan.

Justeru itu guru dan murid perlu membuat refleksi diri dengan melihat di mana kita berada sekarang. Apakah peranan dan tanggongjawab kita dan ke mana matlamat perjuangan kita. Apakah sumbangan kita sudah memadai dan berada pada tahap cemerlang. Apakah kita sekadar melihat perubahan atau perubahan meninggalkan kita. Umpama seorang penumpang yang ditinggalkan keretapi atau seperti seorang yang berada dalam rumah kaca.Sekadar melihat perubahan tanpa berasa apa-apa atau berbuat apa-apa. Hanya sekadar tersenyum sinis sambil menyanyikan lagu Bangau Oh Bangau.

Pengurusan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah termasuk pengurusan bilik darjah yang kondusif perlu diberi keutamaan untuk mewujudkan pendidikan bestari. Wujudkan bilik darjah yang ceria dan suasana yang aman dan nyaman menyelubungi bilik darjah. Muridnya memberi tumpuan sepenuhnya kepada proses pengajaran dan pembelajaran. Proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dalam situasi yang menyeronokan terpancar di wajah setiap murid.

Strategi kedua ialah mengurus masa yang bermanfaat.Guru dan murid-murid perlu menggunakan masa yang ada dan yang ditetapkan dalam jadual waktu dan takwim sekolah secara optimum dengan berhemah dan bijaksana. Guru perlu menjauhkan diri dan menggelakkan diri dari melakukan aktiviti yang tidak bersangkut paut dengan ’Core Business’. Masa perlu diurus dengan berhemah dan teliti agar ia memberi pulangan berganda. Guru perlu masuk kelas dan mengajar dengan bestari.Tidak membuang masa dengan berborak kosong di kantin atau bilik guru. Masa yang diperuntukan dalam di dalam jadual waktu pengajaran dan pembelajaran digunakan dengan baik untuk menmdapat pulangan berganda yang maksimum.

Guru perlu datang awal 15 minit dari loceng pertama dibunyikan dan tidak akan berasak-asak menulis kehadiran di kaunter pejabat am kerana waktu itu sepatutnya guru telah berada di bilik darjah untuk melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran. Guru pulang 15 minit lewat agar tidak berlumba-lumba pulang dengan murid-murid. Pastikan semua murid telah pulang, barulah guru boleh pulang. Datang lah ke sekolah dengan riang dan pulang dengan aman dan tenang.

Strategi ketiga ialah meningkatkan integriti iaitu kebolehpercayaan sebagai seorang guru berkualiti dan cemerlang. Sebagai seorang guru hendaklah memahami dan melaksanakan bidang tugas dan tanggongjawab yang diamanahkan.Di samping melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah, guru diberi tanggongjawab sebagai wakil ibu bapa di sekolah. Dalam istilah bahasa latin disebut ’In Loco Parentis’ . Tanggongjawab bermula daripada guru mata pelajaran, guru kelas sehingga guru penasihat bagi aktiviti kokurikulum dan sebagainya. Tanggongjawab ini mesti diberi fokus yang betul. Murid-Murid dibimbing dan diberi pendidikan bestari agar berilmu pengetahuan tinggi, memiliki kepintaran pelbagai dan bersahsiah cemerlang untuk menyedia tenaga kerja yang ’compatible’ dengan pasaran kerja pada masa depan.

Setiap murid dapat dilatih dan berkemahiran tinggi serta dijelmakan perwatakan tersendiri melalui etos dan budaya sekolah. Murid mempunyai watak cemerlang, berbudi bahasa, taat kepada agama dan Tuhan, berilmu dan berintelek, ada daya ketahanan fizikal, bersemangat sukan (sportmanships) dan bersendikan disiplin yang tinggi.

Guru terlibat secara langsung dengan aktif sebagai guru penasihat olahraga dan permainan, guru penasihat persatuan dan kelab dan sebagai penasihat unit beruniform. Oleh itu setiap penglibatan guru itu akan memberi makna yang penting kepada bidang olahraga dan permainan, persatuan dan kelab serta unit beruniform. Setiap tahun pelbagai aktiviti kokurikulum dilaksanakan melibatkan tenaga, masa dan kewangan yang tidak sedikit. Justeru itu diharapkan perancangan sepanjang tahun, bulan dan minggu disediakan dan aktiviti kokurikulum dapat dilaksanakan dengan berkesan serta memberi manfaat kepada murid-murid. Jangan jadikan aktiviti kokurikulum sebagai membebankan guru dan murid-murid. Langkah proaktif ke arah peningkatan dan pemantapan aktiviti perlu diberi tumpuan sewajarnya. Jangan jadikan aktiviti kokurikulum sekadar memenuhi tuntutan PPD, JPN dan KPM. Setelah menggunakan tenaga, masa dan kewangan yang bukan sedikit tetapi hasilnya tidak seberapa atau tanpa hasil.

Saya ingin merakamkan ucapan tahniah dan syabas kepada pasukan PBSM, Kadet Polis, Pengakap dan atlet sekolah di atas kejayaan cemerlang tahun ini. Pasukan olahraga telah mencapai kedudukan ke-4 di PPD Pasir Puteh/Machang. Pasukan PBSM dan Kadet Polis yang terlibat menjayakan Hari Guru Peringkat Negeri Kelantan serta kejayaan Pasukan Pengakap memperolehi kejayaan sepanjang pelaksanaan Kem Pengakap peringkat PPD Pasir Puteh/Macahng. Saya ingin merakam ucapan tahniah dan syabas kepada pelajar asrama yang telah menjuarai Anugerah Asrama Terbilang peringkat PPD Pasir Puteh/Machang dan akan menyertai pertandingan ASAT peringkat Negeri Kelantan.

Strategi keempat ialah meningkatkan prestasi pencapaian akademik. Pencapaian akademik sangat penting kerana apa-apa pun usaha kita pada akhirnya kecemerlangan akademik menjadi kriteria utama untuk mengukur prestasi kecemerlangan sekolah selain kokurikulum dan sahsiah.

Untuk menjana kecemerlangan akademik telah diperkenalkan Lengkok Pencapaian Akademik. Murid-murid perlu menyediakan fail dan membuat Lengkok Pencapaian Akademik bagi setiap mata pelajaran. Terutama murid yang akan menduduki PMR, SPM dan STPM.TOV dan ETR setiap mata pelajaran ditentukan dan menentukan ATR yang sepatut dicapai.

Bermula dengan TOV itu dilaksanakan OTI bagi setiap pencapaian yang dicapai oleh murid-murid berdasar ujian pengesanan, ujian penggal dan percubaan atau akhir tahun.Kemudian dibuat graf TOV dan OTI untuk melihat ETR , iaitu sasaran pencapaian sama ada di bawah atau di atas ETR. Jika keputusan di bawah ETR , maka perlu dilaksana aktiviti pemulihan.Jika keputusan di atas ETR dirangka aktiviti pengkayaan agar ATR berada pada tahap setinggi mungkin atau cemerlang.

Saya menaruh harapan tinggi agar guru tidak menganggap membuat Lengkok Pencapaian Akademik satu kerja yang membebankan dan remeh. Graf ini perlu dibuat sendiri oleh murid dengan bimbingan guru mata pelajaran dan guru tingkatan agar murid dapat melihat pencapaian akademiknya sebagai persediaan untuk peperiksaan sebenar PMR, SPM dan STPM nanti. Jika Lengkok Pencapaian Akademik dapat dilaksanakan secara berkesan maka tidak ada sebab kecemerlangan akademik tidak dapat dicapai. Ini kerana murid-murid tentu faham hala tuju matlamat dan visi ke arah kecemerlangan yang perlu dicapai oleh setiap daripada mereka.

Anggapan bahawa murid kita lemah, pencapaian sederhana dan sekolah kita bukan sekolah kawalan atau premier perlu dikikis dari pemikiran. Kita boleh bersaing dengan semua sekolah jika usaha kerja buat dan komited ke arah kecemerlangan dan berusaha merealisasi kecemerlangan pendidikan. Buktinya keputusan STPM pada tahun 2005 kita dapat pencapaian cemerlang.Seorang pelajar kita dapat 5 prinsipal A dan 43 orang pelajar kita mencapai GPMP tahap 3 serta peratus lulus 98.31% tanpa ada yang gagal.

Akhir kalam, sempena Sambautan Hari Guru 2006 ini, marilah kita bersama-sama berazam dan bekerja agar amanah yang diserahkan kepada kita oleh setiap ibu bapa dapat kita tunaikan sebaik mungkin. Marilah kita bertekad agar tahun ini usaha kita dimanfaatkan kepada murid kita. Marilah kita bersama merancang dan melaksana dengan teliti agar program, projek dan aktiviti dapat meningkatkan intergriti atau kebolehpercayaan guru Sekolah Menengah Kebangsaan Cherang Ruku dan membuah kecemerlangan kepada anak didik kita.

Ingatlah masa depan anak didik kita amat bergantung kepada kejayaan dan kemantapan proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah serta program, projek dan aktiviti pendidikan yang kita rancang dan laksanakan. Kejayaan itu bergantung kepada kecemerlangan setiap individu kita jika dapat melaksanakan pendidikan bestari dan menjadi guru berkualiti. Amanah yang kita pikul amat berat dan bukan sahaja sahaja akan dinilai semasa kita berkhidmat di Sekolah Menengah Kebangsaan Cherang Ruku malah selepas kita tiada lagi di sini.

Saya doakan semoga guru Sekolah Menengah Kebangsaan Cherang Ruku menjadi guru berkualiti dan dapat melaksana pendidikan bestari serta dapat bersama-sama dengan saya dan dapat mengajar dengan ikhlas, dengan penuh komited kepada tugas masing-masing. Saya harap agar Sambutan Hari Guru Tahun 2006 dapat menjana mutu kerja semua guru dan murid-murid Sekolah Menengah Kebangsaan Cherang Ruku mencapai dan mencipta kecemerlangan, kegemilangan dan terbilang. Usaha menjadikan Sekolah Menengah Kebangsaan Cherang Ruku sebagai sekolah cemerlang akan menjadi kenyataan. Semoga setiap azam, setiap doa dan setiap impian dicapai dan terlaksana serta menjadi kenyataan menjelang tahun 2010.

Saya sudahi ucaputama ini dengan memohom maaf dari hujung rambut sehingga hujung kuku jika terkasar bicara dan tersilap kata. Mana yang baik datang daripada Allah SWT dan manakala kelemahan itu adalah kelemahan saya sendiri.

Wabillahi Taufik Walhidayah.
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kash cikgu !

25 Mei 2006.