Jumaat, 28 Januari 2011

UCAPAN ALUAN PENGETUA SMK KAMIL SEMPENA PENUTUPAN RASMI MAJLIS SILATURAHIM PELAJAR ASRAMA SMK KAMIL SESI 2011

Dengan ini saya ingin mengambil peluang dan kesempatan pada hari ini untuk memperkenalkan pernyataan visi dan misi asrama SMK Kamil tahun 2011 -2015.

Visi asrama ialah Asrama SMK Kamil akan melahirkan pelajar cemerlang dan terbilang.
Pelajar asrama akan memiliki peribadi unggul atau towering personality. Ciri utama pelajar unggul dapat dilihat daripada aspek penguasaan ilmu dan kemahiran tinggi, beriman, takwa dan ehsan.Oleh itu pembangunan hal ehwal asrama akan meliputi bidang berikut:-

1. Akademik.
2. Kokurikulum.
3. Sukan.
4. Disiplin.

Untuk menjayakan visi tersebut asrama SMK Kamil telah menetapkan misi asrama iaitu Menyediakan Tadbir Urus dan Sistem Penyampaian Asrama Yang Berkesan.

Aspek yang akan diberi keutamaan seperti berikut:-

1. Menyediakan perkhidmatan yang cemerlang.
2. Meningkatkan pengurusan fizikal yang kondusif.
3. Menyediakan makanan bermasak yang berkualiti.
4. Membangun sahsiah pelajar ke arah keseimbangan jasmani, emosi, rohani dan
intelek.
5. Menghasilkan satu pasukan pengurusan yang komited dan bertanggungjawab.

Dengan perlaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan key performance indicators berikut dapat dicapai.

1. Proses pengajaran dan pembelajaran pelajar asrama dapat berlaku
dengan terancang.
2. Dapat meningkatkan kemahiran pelajar asrama.
3. Pelajar asrama akan mejadi insan yang soleh dan solehah serta
bertanggungjawab.
4. Dapat menyakinkan diri pelajar untuk hidup dalam sebuah masyarakat yang
dinamik.
5. Bersikap toleransi.
6. Mengukuh integrasi antara pelajar yang terdiri dari pelbagai latarbelakang
kehidupan.
7. Mewujudkan suasana kondusif di asrama.
8. Asrama menjadi tempat yang selamat.
9. Dapat mewujudkan asrama yang harmonis.

Oleh itu beberapa tindakan penambahbaikan akan dilaksanakan.

1. Penyediaan dewan makan asrama bertaraf 5 bintang.
2. Menyediakan tempat belajar yang berhawa dingin.
3. Menyedia kemudahan rangkaian internet untuk pembelajaran.
4. Menyediakan kemudahan perpustakaan mini, cawangan koperasi SMK Kamil Berhad
serta bilik tayang atau home teater.
5. Mempertingkatkan kemudahan prasarana yang lebih baik seperti dormitorI,
tandas, tempat seterika pakaian, tempat ampaian, tempat letak kasut, locker,
katil dan sebagainya.

Sekian, terima kasih.
Wabillahi Taufik Walhidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Isnin, 24 Januari 2011

HIGH IMPACT LEADERSHIPS.

Kriteria seorang Pengetua yang boleh dipandang sebagai seorang Pengetua yang hebat.

1. Seorang Pengetua yang ada keupayaan dan kemahiran untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang tepat dan tangkas sama ada secara individu ataupun secara kolektif serta dapat diterima oleh surbodinat dengan hati yang terbuka, tenang dan lapang.

2. Pengetua sentiasa membuat penyeliaan, pemantauan, pemerhatian dan meninjau persekitaran sekolah serta mendapat maklumat awal tentang apa sahaja aktiviti yang berlaku di sekolah.Mempastikan proses pengajaran dan pembelajaran, sukan dan olahraga, kelab dan persatuan serta unit beruniform dilaksana mengikut jadual seperti yang dirancang dan berjalan dengan sempurna dan lancar.

3. Pengetua ada kebolehan dan berkeupayaan serta ada kemahiran menarik sokongan, penyertaan dan penglibatan secara total subordinat. Mampu membina teamwork yang mantap untuk bekerja dengan tekun sehingga KPI dapat dicapai.

4. Pengetua sentiasa berani dan ada keazaman kental serta dapat menetapkan sasaran tinggi prestasi kerja dan mutu perkhidmatan yang perlu dicapai.Berkebolehan memimpin middle leader, guru dan staf sokongan serta pelajar supaya sentiasa menyokong usaha ke arah peningkatan kualiti pencapaian berdasarkan ETR yang telah ditetapkan untuk mencapai matlamat dan KPI sekolah.

5. Pengetua ada kapasiti dan berkemahiran menyediakan Perancangan Strategik Sekolah dan Pelan Tindakan Strategik serta dapat mengembleng tenaga middle leader agar kelihatan sebagai seorang yang penting dan menjadi pakar di sekolah yang mampu merancang, memantau serta membimbing guru untuk meningkatkan prestasi kerja dan mutu perkhidmatan mengikut standard yang ditetapkan ke arah mencapai matlamat dan visi sekolah.

6. Pengetua dapat memperkasa diri sendiri dengan mengamalkan pelbagai stail
kepimpinan seperti Instructional Leader, Leader Manager,Transformational
Leader dan Servant Leader. Stail kepimpinan tersebut akan memberi impak
kepada 8 bidang utama pengurusan sekolah .

8 Bidang utama pengurusan sekolah seperti berikut:-

a. Pengurusan Kurikulum.
b. Pengurusan Kokurikulum.
c. Pengurusan Hal Ehwal Murid.
d. Pengurusan Pejabat dan ICT.
e. Pengurusan Kewangan.
f. Pengurusan Staf dan Prestasi.
g. Pengurusan Fizikal dan Kemudahan Sekolah.
h. Pengurusan Komuniti.


Pemimpin Sekolah akan kelihatan hebat bila mana matlamat, visi dan misi sekolah dapat dikongsi bersama dan wujud teamwork di setiap bahagian dalam struktur organisasi sekolah.

Nilai Utama Kepimpinan Sekolah Yang kelihatan Hebat.

1. Percaya kepada kuasa Tuhan dan mengamalkan konsep peluang sama rata dan
keadilan sosial merentasi sempadan etnik, kepercayaan, latarbelakang sosial
dan agama.
2. Mempunyai ekpektasi tinggi kepada prestasi kerja dan mutu perkhidmatan.
3. Menghargai pelanggan dan stakeholders.
4. Sentiasa melaksanakan networking dan bench marking.
5. Mengamalkan teamwork.
6. Memiliki komitmen tinggi.
7. Sentiasa membuat analisis persekitaran organisasi.
8. Ada kualiti peribadi unggul, berintegriti, transparensi, konsisten, risk taking,
berani, senang didampingi dan sentiasa ambil berat terhadap subordinat.


Nilai Yang Menjadi Pegangan Pengetua Berkesan.


1. Bersedia untuk berkhidmat dengan tulus ikhlas dan niat yang betul.
2. Bersikap tegas.
3. Menetapkan matlamat, visi dan misi sekolah yang dikongsi bersama.
4. Risk taking.
5. Berkongsi kepakarsn.
6. Berinovasi dan kreatif.
7. Pemupukan semgat kerja sepasukan (Teamwork).
8. Berkeupayaan membawa perubahan positif.
9. Sentiasa disokong oleh surbodinat.
10. Komunikasi berkesan.
11. Sentiasa bersyukur.
12. Sentiasa berhemah dan merendah diri.
13. Kepercayaan kepada kuasa Tuhan.
14. Berpegang kepada Prinsip Rukun Negara.


Isu Utama Kepimpinan Sekolah kini.

1. Matlamat, visi dan misi perlu jelas.
2. Memiliki kemahiran insaniah.
3. Pengetahuan dan ilmu kepimpinan.
4. Personaliti unggul.
5. Sensitiviti dan proaktif.
6. Sistem penyampaian berkesan.
7. Perancangan Strategik dan Pengurusan Strategik.
8. Pelan Tindakan Strategik.
9. Akur dan patuh kepada mandat dan sumber kuasa serta Dasar Kerajaan.

Selasa, 4 Januari 2011

PENGAJARAN YANG BERKESAN.

Apabila peperiksaan UPSR, PMR, SPM dan STPM diumumkan ada sekolah mencapai keputusan cemerlang dan ada yang sebaliknya.Biasanya ibubapa tidak berpuas hati dengan pencapaian anak mereka yang tidak cemerlang.Pengetua atau Guru Besar perlu bersedia untuk memberi penjelasan sama ada kepada Pegawai Pelajaran Daerah atau kepada Pengarah Pelajaran Negeri.

Kegagalan sekolah untuk mencapai keputusan cemerlang peperiksaan awam berkaitan dengan beberapa faktor. Pada saya faktor utama ia lah proses pengajaran dan pembelajaran sebenarnya tidak berlaku secara berkesan sama ada dalam bilik darjah atau di luar bilik darjah.

Sekolah berkesan adalah sekolah yang berjaya mengamalkan dan membudayakan pengajaran dan pembelajaran berkesan.Proses pengajaran dan pembelajaran merupakan satu elemen yang amat penting untuk meningkatkan prestasi pencapaian akademik sesebuah sekolah.
Penyelidik-penyelidik telah mengenalpasti elemen-elemen penting ialah berkaitan dengan peranan guru yang berkesan akan dapat meningkatkan pendidikan berkualiti.

Di antara ciri-ciri guru yang berkesan adalah seperti berikut:-

1. Berpengetahuan tentang Sukatan Pelajaran dan Huraian
Sukatan Pelajaran serta cara dan metodologi untuk
mencapai objektif pelajaran.
2. Menggunakan segala bahan pengajaran seperti Bahan Bantu Mengajar dan Bahan
Bantu Belajar dengan berkesan.
3. Mengenali pelajar-pelajar, tahap pencapaian pelajar dan mengenalpasti
keperluan setiap pelajar mereka.
4. Menyedia kan peluang untuk pelajar belajar dan menguasai kemahiran yang
berkaitan dengan pelajaran yang diajar.
5. Memberikan maklumbalas yang berkesan kepada pelajar dari masa ke semasa
berkaitan tahap pencapaian yang telah dapat dikuasai oleh pelajar.
6. Membuat refleksi tentang pengajaran dan pembelajaran agar pelajar boleh
menggunakan kemahiran yang diperolehi semasa belajar.

Kajian oleh Doyle (1987) telah menunjukkan pelajar belajar dengan
lebih cemerlang sekiranya guru dapat melakukan perkara berikut:-

1. Menggunakan strategi belajar secara tersusun dan terancang.
2. Menjelaskan objektif pengajaran.
3. Merancang Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran
dengan teratur.
4. Menyedia ruang dan peluang untuk pelajar membuat latihamal untuk
meningkatkan kemahiran.
5. Menyoal pelajar dengan pelbagai tahap kecerdasan untuk
memastikan pelajar memahami apa yang diajar.
6. Membuat pembetulan kesalahan pelajar agar pelajar boleh
menggunakan kemahiran yamg diperolehi.

Proses pengajaran dan pembelajaran berkesan tidak tertakluk kepada model pengajaran yang tertentu sahaja.Guru-guru hendaklah meneliti dan memilih model pengajaran yang paling berkesan dalam membantu pelajar-pelajar mereka menguasai topik
pembelajaran.Pemilihan ini seharusnya berdasarkan situasi pembelajaran dan tahap pencapaian kumpulan pelajar yang terlibat.

Kajian oleh Kyriacou pula menunjukkan bahawa seseorang guru
mestilah memiliki perkara berikut:-

1. Tahu apa yang diajar.
2. Tahu cara penyampaian yang paling berkesan.
3. Pandai menggunakan setiap peluang yang ada semasa
proses pengajaran dan pembelajaran.
4. Bijak memilih cara dan metode terbaik untuk
mencapai objektif pengajaran.

Sebagai kesimpulannya, guru harus sentiasa melengkapkan diri dengan input terkini untuk menjadi guru yang lebih berkesan.Guru juga perlu bersedia untuk mengabungjalin pengetahuan dan kemahiran yang sedia ada dengan perkembangan terkini dalam
dunia pendidikan.Guru juga harus proaktif dan bersedia untuk memajukan diri mereka sepanjang masa sejajar dengan perkembangan pendidikan.

Isnin, 3 Januari 2011

PERUTUSAN PENGETUA SMK KAMIL SEMPENA TAHUN BARU 2011.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera dan Salam 1Malaysia.

Bersyukur saya ke hadirat Allah SWT kerana dengan izinNya dan limpah rahmatNya kita semua dapat melangkah ke tahun 2011 dengan selamatnya. Mudah-mudahan sepanjang tahun ini kita mendapat keredhaan dan keberkatan dalam usaha untuk merealisasikan kecemerlangan SMK Kamil Tersohor dapat dicapai dengan jayaanya.

Impian sekolah untuk membentuk sebuah organisasi yang mampu mengadaptasi, dinamik dan berkembang sebagai respons kepada keperluan dan aspirasi pendidikan nasional agar dapat dijana sebaik mungkin.Saya berkeyakinan bahawa dengan segala usaha dan perancangan untuk menambahbaik peningkatan pencapaian akademik, kokurikulum dan sahsiah pelajar akan dapat menjana prestasi SMK Kamil untuk muncul sebagai sekolah berkesan yang kelihatan hebat di peringkat glokal.

Sehubungan dengan itu saya telah menggariskan 8 Bidang Keberhasilan Utama SMK Kamil (SMK Kamil Key Result Area – SMKKKRA) untuk dilaksana sepanjang tahun 2011.

1. Meningkatkan Kecemerlangan Peperiksaan Awam.
2. Meningkat Kecemerlangan Kokurikulum.
3. Melahirkan Pelajar Yang Memiliki ‘Towering Personality’
4. Meningkat tahap Keselamatan, Kebersihan, Keceriaaan Sekolah
Menjadi Lebih Kondusif.
5. Pelajar Dapat Menguasai Fardhu Ain.
6. Pengukuhan Disiplin Dan Akhlak Pelajar.
7. Memperkasa Guru Sebagai Pemimpin Pengajaran
(Instructional Leader).
8. Kepimpinan Berkesan (High Impact Leaderships).

Seorang guru berkualiti adalah guru yang bersedia untuk menerima perubahan dan sentiasa positif dalam menyumbang idea dan tenaga ke arah merealisasikan impian dan cita-cita organisasi secara kolektif dan ada semangat gotong-royong (Espirit Decorp).Ibarat kesebelas pemain utama bola sepak di padang.Setiap pemain ada peranan masing-masing dalam memastikan pasukan akan mencapai kemenangan.Oleh itu setiap orang mestilah peka dam menganggap setiap tugas dan tanggongjawab sebagai satu amanah dan bersedia mempertingkatkan komitmen menjana kecemerlangan SMK Kamil ke mercu yang lebih gemilang dan terbilang.

Akhir kata, saya mengucapkan selamat berkhidmat dengan lebih cemerlang pada sesi persekolahan tahun 2011 kepada semua guru dan staf sokongan SMK Kamil Tersohor.Semoga hasilnya akan dapat kita semua nikmati menjelang pengumuman rasmi keputusan peperiksaan awam tahun 2011 dan 2012.

Wabillahitaufik Walhidayah.

Sekian,Terima Kasin