Jumaat, 1 Ogos 2008

KEPIMPINAN VISIONARI.

Kepimpinan berlaku apabila seseorang itu mendorong, memujuk dan mempengaruhi orang lain untuk berusaha ke arah pencapaian sesuatu objektif tertentu. Kepimpinan didefinisikan sebagai seni atau proses mempengaruhi kegiatan manusia yang berkaitan dengan tugas mereka supaya mereka bekerja dan berusaha ke arah mencapai matlamat organisasi.

Pemimpin yang berjaya mendorong semangat dan berupaya melaksana fungsi membina wawasan yang jelas dapat menyakinkan pengikut untuk menyelesaikan masalah bagi mencapai matlamat organisasi.Bagaimana fungsi membina wawasan membantu seseorang pemimpin merealisasikan matlamat organisasi bergantung kepada keupayaan pemimpin membayangkan masa depan organisasi.

Pemimpin itu berupaya melibatkan dan meningkatkan penyertaan pengikut dengan mengamalkan apa yang dikata dilaksanakan. Pemimpin dapat mengurus organisasi dengan baik dan berpuas hati dengan perubahan yang dilakukan serta memiliki perwatakan kepimpinan yang berilmu, berpengalaman dan berwawasan. Pemimpin berwawasan sedar terhadap realiti semasa dan melihat masa depan dengan positif serta dapat menjana halatuju organisasi dan tugas utama dengan jelas dan berkesan.

Pemimpin organisasi dapat menetapkan halatuju dan matlamat organisasi dengan jelas dari segi penetapan segala visi dan misi.Berkeupayaan mengekploitasi segala resos yang ada di dalam organisasi serta melaksana strategi berdasarkan resos yang ada. Resos digembleng secara optima.

Pemimpin yang melaksana fungsi kepimpinan dengan membina wawasan biasanya akan menentukan sasaran kerja utama, mengenalpasti siapa pelanggan, membina pernyataan visi dan misi organisasi. Visi dijadikan sebagai asas untuk organisasi bergerak di landasan yang betul. Misi sebagai wahana penentu apakah bidang kerja utama, siapakah ahli organisasi dan apakah yang hendak dicapai. Ini memudahkan matlamat organisasi dicapai.

Pemimpin yang melaksana fungsi kepimpinan melalui usaha membina wawasan mempunyai pandangan menyeluruh mengenai tugas utama. Pemimpin dapat merangsang dan merancang sesuatu wawasan terhadap apa yang ingin dicapai dalam jangka masa pendek dan jangka panjang. Dalam konteks ini pemimpin menentukan kemenjadian organisasi. Contohnya, dengan adanya wawasan, pemimpin organisasi dapat merangka perancangan tentang strategi-strategi termasuk keperluan resos manusia, kewangan dan kemudahan sedia ada untuk mengurus organisasi secara berkesan. Ke arah mencapai matlamat organisasi.

Kepimpinan yang berwawasan mesti bersikap positif dan bersedia ditegur serta dapat menerima teguran membina secara terbuka. Berfikiran terbuka boleh menjadi faktor kekuatan seseorang pemimpin organisasi. Peminpin organisasi akan sentiasa peka kepada soal kemanusiaan dan dapat mengenali diri ahli organisasi dari dekat. Mengambil tahu kebajikan dan masalah ahli organisasi. Pemimpin organisasi di lihat oleh ahli organisasi memiliki sifat mulia, prihatin dan ikhlas. Dapat mewujudkan sifat dan semangat kesepunyaan di kalangan ahli organisasi. Dengan itu mereka berusaha gigih untuk mencapai matlamat bersama.

Pemimpin dapat menyediakan pelbagai saloran komunikasi berkesan. Contohnya mengadakan penyebaran maklumat kepada semua ahli organisasi melalui proses difusi dan terapan. Membentuk norma kerja dan adab yang harus dipatuhi.Di samping itu memperkembangkan dan mengintegrasi aktiviti perancangan, pengelolaan, dorongan dan kawalan secara sistematik. Ahli organisasi akan tahu dan faham halatuju dan matlamat yang ingin dicapai oleh organisasi dalam jangka masa pendek dan jangka masa panjang atau dalam tempoh 3 tahun dan 5 tahun.

Pemimpin organisasi berdaya fikir futuristik dengan mempunyai keupayaan untuk membuat ramalan dan perancangan masa depan.Contohnya dapat menjangka tentang kewujudan sesuatu masalah dan mengambil daya usaha untuk mengatasi. Mengelola sumber yang terhad dengan berhemah serta menyelaras sumber dan resos yang ada untuk mencapai matlamat. Jika sumber dan resos tidak diekploitasi dengan berhemah dan betul boleh menjejas matlamat organisasi.

Pemimpin organisasi mendorong dan memberi bimbingan serta mempengaruhi orang bawahan untuk mencapai visi dan melaksana misi. Contohnya langkah dibuat dengan memilih kakitangan yang sesuai dengan memberi dorongan, bimbingan dan menggalakkan ahli organisasi melaksana kerja dengan bertanggungjawab dan dedikasi.Pemimpin memiliki corak dan gaya komunikasi berkesan. Contohnya melalui mesyuarat, interaksi dan mengamalkan prinsip perhubungan manusia yang ada sifat penyayang, mesra, jujur dan ikhlas. Dapat dilihat dan dirasai oleh ahli organisasi, pelanggan dan stakeholders.Pegalaman pemimpin dan ahli organisasi dikongsi bersama.Ini dapat memanafaat kepakaran dan kecekapan serta membuat keputusan dengan tangkas dan tepat untuk mencapai matlamat. Lantas dapat menyelesaikan masalah organisasi dan dapat mencapai matlamat organisasi dengan penyertaan dan peglibatan semua pihak.

Pemimpin organisasi berkeupayaan memberi dorongan dan membimbing kepada ahli organisasi. Dengan penuh keyakinan dapat menentukan dan menjamin segala aktiviti akan mencapai matlamat. Melaksanakan sistem pemantauan melalui penyeliaan dan kawalan berterusan segala aktiviti dan perlaksanaan aktiviti boleh mencapai matlamat organisasi.Sebab ahli organisasi dapat merasai dan sedar bahawa pemimpin sentiasa memerhati, menyelia dan memantau serta mengawal berterusan.

Pemimpin organisasi mencipta visi jangka pendek dan jangka panjang organisasi bagi tempoh masa 3 tahun hingga 5 tahun. Visi itu menyatakan apa yang ingin dicapai melalui perancangan masa depan dan ke arah manakah halatuju organisasi. Contohnya ahli organisasi dan stakeholder dapat memahami dan menghayati visi bersama.Pemimpin mengambil tanggungjawab membuat “Road Map” masa depan organisasi, menentukan posisi kejayaan masa depan organisasi, menyedia halatuju jangka pendek dan jangka panjang serta membina identiti organisasi yang kukuh.Contohnya organisasi itu dapat dikenali oleh pelanggan dan stakeholders.

Pemimpin organisasi dapat mengambarkan situasi yang lebih baik di masa depan berbanding dengan apa yang wujud sekarang. Dengan adanya visi yang jelas, ringkas, mudah difahami oleh ahli organisasi dan dapat dikongsi bersama pelanggan dan stakeholders akan halatuju sesebuah organisasi akan memberi kesan kepada emosi dan dapat mencipta serta merealisasikan kejayaan matlamat organisasi.

Sebelum perlaksanaan visi, langkah perlu diambil untuk merangka pra-perancangan visi berdasarkan pegangan dan nilai dengan mengambilkira keadaan persekitaran dalaman dan persekitaran luaran serta menentukan faktor kejayaan kritikal organisasi. Contohnya pernyataan visi dan misi organisasi dapat difahami, dikongsi dan dihayati oleh semua ahli organisasi dan memberi kepuasan kepada pelanggan dan stakeholders organisasi itu. Oleh itu matlamat organisasi dapat dicapai dengan mudah kerana difahami dan dikongsi serta dihayati bersama oleh ahli organisasi, pelanggan dan stakeholders.

Pemimpin organisasi menjadi sumber inspirasi dan menjadi teladan kepada ahli organisasi serta berjaya membawa perubahan ke arah kebaikan organisasi. Menjadikan perubahan sebagai agenda utama organisasi. Perubahan itu diketahui, dirasai dan memberi manafaat kepada organisasi, pelanggan dan stakeholders.

Pemimpin organisasi menyediakan insentif dan peluang kenaikan gaji, pangkat, keselesaan tempat kerja dan suasana kerja yang kondusif. Pemimpin organisasi memaklumkan dan merancang peningkatan prestasi ahli organisasi untuk meningkatkan kepuasan bekerja. Pemimpin organisasi mengamalkan teknik-teknik kepimpinan berkesan dan dapat meningkatkan motivasi.Contohnya kepimpinan yang melaksana fungsi membina wawasan perlu mengadakan sistem , peraturan- peraturan dan norma kerja organisasi serta adab yang perlu dipatuhi. Ini dapat memperkembangkan dan mengintegrasi aktiviti perancangan, pengelolaan, mendorong dan kawalan secara sistematik.Perancangan, pengelolaan, mendorong dan kawalan yang dilaksanakan melibatkan penentuan tindakan masa depan secara optima dengan menghubungkan masa yang ada sekarang dengan sesuatu yang hendak dicapai pada masa depan.

Pemimpin melaksana strategi berdasarkan visi dan misi organisasi. Strategi yang dilaksanakan dengan mengambilkira analisis situasi dan penjanaan strategi mengunakan tows matriks dapat membantu pelan tindakan yang dilaksanakan. Pemimpin mengambilkira indikator kejayaan yang sedia ada pada organisasi. Ini boleh menjadikan seseorang pemimpin organisasi cemerlang sebagai pemimpin yang memimpin organisasi dengan melakukan perkara yang betul dengan betul untuk orang yang betul pada masa yang betul dan tempat yang betul. Oleh itu matlamat organisasi dapat direalisasi. Contohnya pemimpin yang melaksana fungsi kepimpinan dengan cara membina wawasan dapat menyebabkan ahli organisasi berusaha merealisasi matlamat organisasi.

Pemimpin yang melaksanakan fungsi kepimpinan dapat menjadikan organisasi berkesan.Contohnya ada wawasan dan mempunyai matlamat bersama. Ada matlamat yang jelas, amalan-amalan yang tekal, kesejawatan dan berkerjasama. Pemimpin dapat mengenalpasti keperluan latihan staf dan menjalankan latihan dalaman jika dikenalpasti ahli organisasi kurang cekap. Di sekolah umpamanya, pengetua berwawasan akan merangka program khas kurikulum untuk pengukuhan, pengayaan dan pemulihan untuk mengatasi kelemahan murid dalam peperiksaan awam.

Untuk mecapai matlamat organisasi perlu pemimpin memainkan pelbagai fungsi kepimpinan. Perilaku pemimpin mesti mengambarkan struktur tugas, kuasa formal dan bekerja sepasukan.Dalam keadaan kecemasan diperlukan pemimpin autokratik bagi menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.Dalam keadaan tiada kecemasan diperlukan pemimpin konsultatif. Dalam keadaan kecemasan pemimpin transaksi mesti bergantung kepada ahli organisasi yang berkemahiran di dalam sesuatu bidang tertentu. Keupayaan pemimpin mengenalpasti kemahiran yang dimiliki ahli organisasi untuk mencapai matlamat organisasi.Begitu juga suasana kondusif ditempat kerja dan persekitaran luaran perlu diberi perhatian dan tumpuan oleh pemimpin organisasi. Contohnya ahli yang tidak bermotivasi, tidak berkemahiran, suasana kerja yang tidak kondusif dan persekitaran luaran yang tidak menentu, boleh menyebabkan matlamat organisasi tidak dapat dicapai. Ini menyebabkan hilang keyakinan pelanggan dan stakeholders terhadap organisasi.

Pemimpin yang berjaya mendorong semangat dan berupaya melaksana fungsi membina wawasan yang jelas dapat menyakinkan pengikut untuk menyelesaikan masalah bagi mencapai matlamat organisasi.Bagaimana fungsi membina wawasan membantu seseorang pemimpin merealisasikan matlamat organisasi bergantung kepada keupayaan pemimpin membayangkan masa depan organisasi.

Pemimpin itu berupaya melibatkan dan meningkatkan penyertaan pengikut dengan mengamalkan apa yang dikata dilaksanakan. Pemimpin dapat mengurus organisasi dengan baik dan berpuas hati dengan perubahan yang dilakukan serta memiliki perwatakan kepimpinan yang berilmu, berpengalaman dan berwawasan. Pemimpin berwawasan sedar terhadap realiti semasa dan melihat masa depan dengan positif serta dapat menjana halatuju organisasi dan tugas utama dengan jelas dan berkesan.

Pemimpin organisasi dapat menetapkan halatuju dan matlamat organisasi dengan jelas dari segi penetapan segala visi dan misi.Berkeupayaan mengekploitasi segala resos yang ada di dalam organisasi serta melaksana strategi berdasarkan resos yang ada. Resos digembleng secara optima.

Pemimpin yang melaksana fungsi kepimpinan dengan membina wawasan biasanya akan menentukan sasaran kerja utama, mengenalpasti siapa pelanggan, membina pernyataan visi dan misi organisasi. Visi dijadikan sebagai asas untuk organisasi bergerak di landasan yang betul. Misi sebagai wahana penentu apakah bidang kerja utama, siapakah ahli organisasi dan apakah yang hendak dicapai. Ini memudahkan matlamat organisasi dicapai.

Pemimpin yang melaksana fungsi kepimpinan melalui usaha membina wawasan mempunyai pandangan menyeluruh mengenai tugas utama. Pemimpin dapat merancang dan meransang sesuatu wawasan terhadap apa yang ingin dicapai dalam jangka masa pendek dan jangka panjang. Dalam konteks ini pemimpin menentukan kemenjadian organisasi. Contohnya, dengan adanya wawasan , pemimpin organisasi dapat merangka perancangan tentang strategi-strategi termasuk keperluan resos manusia, kewangan dan kemudahan sedia ada untuk mengurus organisasi secara berkesan. Ke arah mencapai matlamat organisasi.

Kepimpinan yang berwawasan mesti bersikap positif dan bersedia ditegur serta dapat menerima teguran membina secara terbuka. Berfikiran terbuka boleh menjadi faktor kekuatan seseorang pemimpin organisasi. Peminpin organisasi akan sentiasa peka kepada soal kemanusiaan dan dapat mengenali diri ahli organisasi dari dekat. Mengambil tahu kebajikan dan masalah ahli organisasi. Pemimpin organisasi di lihat oleh ahli organisasi memiliki sifat mulia, prihatin dan ikhlas. Dapat mewujudkan sifat dan semangat kesepunyaan di kalangan ahli organisasi. Dengan itu mereka berusaha gigih untuk mencapai matlamat bersama.

Pemimpin dapat menyediakan pelbagai saloran komunikasi berkesan. Contohnya mengadakan penyebaran maklumat kepada semua ahli organisasi melalui proses difusi dan terapan. Membentuk norma kerja dan adab yang harus dipatuhi.Di samping itu memperkembangkan dan mengintegrasi aktiviti perancangan, pengelolaan, dorongan dan kawalan secara sistematik. Ahli organisasi akan tahu dan faham halatuju dan matlamat yang ingin dicapai oleh organisasi dalam jangka masa pendek dan jangka masa panjang atau dalam tempoh 3 tahun dan 5 tahun.

Pemimpin organisasi berdaya fikir futuristik dengan mempunyai keupayaan untuk membuat ramalan dan perancangan masa depan.Contohnya dapat menjangka tentang kewujudan sesuatu masalah dan mengambil daya usaha untuk mengatasi. Mengelola sumber yang terhad dengan berhemah serta menyelaras sumber dan resos yang ada untuk mencapai matlamat. Jika sumber dan resos tidak diekploitasi dengan berhemah dan betul boleh menjejas matlamat organisasi.

Pemimpin organisasi mendorong dan memberi bimbingan serta mempengaruhi orang bawahan untuk mencapai visi dan melaksana misi. Contohnya langkah dibuat dengan memilih kakitangan yang sesuai dengan memberi dorongan, bimbingan dan menggalakkan ahli organisasi melaksana kerja dengan bertanggungjawab dan dedikasi.Pemimpin memiliki corak dan gaya komunikasi berkesan. Contohnya melalui mesyuarat, interaksi dan mengamalkan prinsip perhubungan manusia yang ada sifat penyayang, mesra, jujur dan ikhlas. Dapat dilihat dan dirasai oleh ahli organisasi, pelanggan dan stakeholders.Pegalaman pemimpin dan ahli organisasi dikongsi bersama.Ini dapat memanafaat kepakaran dan kecekapan serta membuat keputusan dengan tangkas dan tepat untuk mencapai matlamat. Lantas dapat menyelesaikan masalah organisasi dan dapat mencapai matlamat organisasi dengan penyertaan dan peglibatan semua pihak.

Pemimpin organisasi berkeupayaan memberi dorongan dan membimbing kepada ahli organisasi. Dengan penuh keyakinan dapat menentukan dan menjamin segala aktiviti akan mencapai matlamat. Melaksanakan sistem pemantauan melalui penyeliaan dan kawalan berterusan segala aktiviti dan perlaksanaan aktiviti boleh mencapai matlamat organisasi.Sebab ahli organisasi dapat merasai dan sedar bahawa pemimpin sentiasa memerhati, menyelia dan memantau serta mengawal berterusan.

Pemimpin organisasi mencipta visi jangka pendek dan jangka panjang organisasi bagi tempoh masa 3 tahun hingga 5 tahun. Visi itu menyatakan apa yang ingin dicapai melalui perancangan masa depan dan ke arah manakah halatuju organisasi. Contohnya ahli organisasi dan stakeholder dapat memahami dan menghayati visi bersama.Pemimpin mengambil tanggungjawab membuat “Road Map” masa depan organisasi, menentukan posisi kejayaan masa depan organisasi, menyedia halatuju jangka pendek dan jangka panjang serta membina identiti organisasi yang kukuh.Contohnya organisasi itu dapat dikenali oleh pelanggan dan stakeholders.

Pemimpin organisasi dapat mengambarkan situasi yang lebih baik di masa depan berbanding dengan apa yang wujud sekarang. Dengan adanya visi yang jelas, ringkas, mudah difahami oleh ahli organisasi dan dapat dikongsi bersama pelanggan dan stakeholders akan halatuju sesebuah organisasi akan memberi kesan kepada emosi dan dapat mencipta serta merealisasikan kejayaan matlamat organisasi.

Sebelum perlaksanaan visi, langkah perlu diambil untuk merangka pra-perancangan visi berdasarkan pegangan dan nilai dengan mengambilkira keadaan persekitaran dalaman dan persekitaran luaran serta menentukan faktor kejayaan kritikal organisasi. Contohnya pernyataan visi dan misi organisasi dapat difahami, dikongsi dan dihayati oleh semua ahli organisasi dan memberi kepuasan kepada pelanggan dan stakeholders organisasi itu. Oleh itu matlamat organisasi dapat dicapai dengan mudah kerana difahami dan dikongsi serta dihayati bersama oleh ahli organisasi, pelanggan dan stakeholders.

Pemimpin organisasi menjadi sumber inspirasi dan menjadi teladan kepada ahli organisasi serta berjaya membawa perubahan ke arah kebaikan organisasi. Menjadikan perubahan sebagai agenda utama organisasi. Perubahan itu diketahui, dirasai dan memberi manafaat kepada organisasi, pelanggan dan stakeholders.

Pemimpin organisasi menyediakan insentif dan peluang kenaikan gaji, pangkat, keselesaan tempat kerja dan suasana kerja yang kondusif. Pemimpin organisasi memaklumkan dan merancang peningkatan prestasi ahli organisasi untuk meningkatkan kepuasan bekerja. Pemimpin organisasi mengamalkan teknik-teknik kepimpinan berkesan dan dapat meningkatkan motivasi.Contohnya kepimpinan yang melaksana fungsi membina wawasan perlu mengadakan sistem , peraturan- peraturan dan norma kerja organisasi serta adab yang perlu dipatuhi. Ini dapat memperkembangkan dan mengintegrasi aktiviti perancangan, pengelolaan, mendorong dan kawalan secara sistematik.Perancangan, pengelolaan, mendorong dan kawalan yang dilaksanakan melibatkan penentuan tindakan masa depan secara optima dengan menghubungkan masa yang ada sekarang dengan sesuatu yang hendak dicapai pada masa depan.

Pemimpin melaksana strategi berdasarkan visi dan misi organisasi. Strategi yang dilaksanakan dengan mengambilkira analisis situasi dan penjanaan strategi mengunakan tows matriks dapat membantu pelan tindakan yang dilaksanakan. Pemimpin mengambilkira indikator kejayaan yang sedia ada pada organisasi. Ini boleh menjadikan seseorang pemimpin organisasi cemerlang sebagai pemimpin yang memimpin organisasi dengan melakukan perkara yang betul dengan betul untuk orang yang betul pada masa yang betul dan tempat yang betul. Oleh itu matlamat organisasi dapat direalisasi. Contohnya pemimpin yang melaksana fungsi kepimpinan dengan cara membina wawasan dapat menyebabkan ahli organisasi berusaha merealisasi matlamat organisasi.

Pemimpin yang melaksanakan fungsi kepimpinan dapat menjadikan organisasi berkesan.Contohnya ada wawasan dan mempunyai matlamat bersama. Ada matlamat yang jelas, amalan-amalan yang tekal, kesejawatan dan berkerjasama. Pemimpin dapat mengenalpasti keperluan latihan staf dan menjalankan latihan dalaman jika dikenalpasti ahli organisasi kurang cekap. Di sekolah umpamanya, pengetua berwawasan akan merangka program khas kurikulum untuk pengukuhan, pengayaan dan pemulihan untuk mengatasi kelemahan murid dalam peperiksaan awam.

RUMUSAN

Sebagai rumusan dapatlah dikatakan bahawa pemimpin berwawasan akan menentukan kemenjadian organisasi melalui pernyataan visi dan misi. Pernyataan visi dan misi yang ringkas dan mudah difahami oleh semua ahli organisasi, pelanggan dan stakeholders. Pemimpin mengambil inisiatif mengadakan prospektus dengan pernyataan yang realistik, jelas dan komprehensif kepada ahli organisasi, pelanggan dan stakeholders. Halatuju dan matlamat organisasi dapat difahami dan dihayati bersama. Keadaan ini dapat menyumbangkan kepada mudah tercapainya matlamat organisasi.

Kecemerlangan organisasi bergantung kepada kepimpinan berwawasan kerana dapat memberi keutamaan yang berfokus kepada manusia dan wawasan. Pemimpin yang berjaya melaksanakan fungsi kepimpinan dengan membina wawasan organisasi dapat membuat peningkatan yang besar matlamat organisasi dan dapat merealisasi matlamat organisasi.Kejelasan wawasan, peghayatan wawasan, keghairahan terhadap wawasan, ketabahan dan dedikasi kepada wawasan , pandangan global, kebolehan percayaan keberkesanan organisasi dan perkongsian paradigma boleh meningkatkan kepuasan pekerja. Sekaligus menunjukkan kejayaan pemimpin dan pekerja merealisasikan matlamat organisasi.

REFLEKSI

Pada umumnya tidak dapat dinafikan bahawa fungsi kepimpinan yang membina wawasan dapat membantu pemimpin mencapai matlamat organisasi. Walau bagaimanapun fungsi ini memerlukan seseorang pemimpin karismatik. Kepimpinan karismatik mempunyai wawasan, berkeyakinan, berpengaruh dan bersungguh-sungguh berusaha mencapai matlamat organisasi.

Kepimpinan karismatik sukar ditemui.Tidak semua pemimpin dapat menjadi pemimpin karismatik. Terdapat juga pemimpin bersifat pemimpin transaksi dan pemimpin transformasi.Pemimpin transaksi memandu atau mendorong pengikut ke arah mencapai matlamat dengan menjelaskan peranan dan tugas.Pemimpin transformasi lebih menonjol dari segi komitmen dan boleh menjadi agen perubahan untuk mencapai matlamat organisasi.

Bagi menilai dan membuat refleksi sama ada boleh atau tidak matlamat organisasi dicapai perlu juga diberi perhatian bukan kepada fungsi pembinaan wawasan. Perlu juga diberi perhatian kepada sama ada pemimpin itu mempunyai ciri-ciri kemahiran, kematangan, berpandangan luas dan dapat mengawal diri. Pemimpin itu juga perlu ada kejujuran dan adil. Jika tidak pemimpin itu akan mengamalkan “Machiavallin “ dengan mengamalkan “matlamat menghalalkan cara.” Untuk mencapai matlamat organisasi perlu ahli organisasi memberi kerjasama kepada pemimpin organisasi dan tidak bergantung kepada fungsi kepimpinan sahaja. Contohnya kemahiran ahli organisasi, suasana tempat kerja dan persekitaran luaran mempengaruhi pencapaian matlamat organisasi.

CADANGAN

Untuk mecapai matlamat organisasi perlu pemimpin memainkan pelbagai fungsi kepimpinan. Perilaku pemimpin mesti mengambarkan struktur tugas, kuasa formal dan pengalaman serta dapat bekerja sepasukan.Dalam keadaan kecemasan diperlukan pemimpin autokratik bagi menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.Dalam keadaan tiada kecemasan diperlukan pemimpin konsultatif. Dalam keadaan kecemasan pemimpin transaksi mesti bergantung kepada ahli organisasi yang berkemahiran di dalam sesuatu bidang tertentu.Pemimpin mesti berkeupayaan mengenalpasti kemahiran yang dimiliki ahli organisasi untuk mencapai matlamat organisasi.Begitu juga suasana kondusif ditempat kerja dan persekitaran luaran perlu diberi perhatian dan tumpuan oleh pemimpin organisasi. Contohnya ahli yang tidak bermotivasi, tidak berkemahiran, suasana kerja yang tidak kondusif dan persekitaran luaran yang tidak menentu, boleh menyebabkan matlamat organisasi tidak dapat dicapai. Situasi seperti ini boleh menyebabkan hilang keyakinan pelanggan dan stakeholders terhadap organisasi.

Sekian, terima kasih.

0 comments: