Selasa, 12 Ogos 2008

PENGETUA BERKUALITI SEBAGAI PENERAJU SEKOLAH BERKESAN

Pengetua perlu melaksana 8 tanggungjawab teras pada setiap masa. Di antaranya ia lah seperti berikut:-

1. Pengurusan Kurikulum.
2. Pengurusan ko-kurikulum.
3. Pengurusan Hal Ehwal Murid.
4. Pengurusan Pejabat.
5. Pengurusan Kewangan.
6. Pengurusan Staf.
7. Pengurusan Fizikal dan Kemudahan Sekolah.
8. Pengurusan komuniti.

Oleh itu pengetua perlu menyedari dan menghayati peranan sebagai seorang pengetua. Di antara peranan yang boleh dilaksana ia lah sebagai pemimpin,fasilitator, motivator, pengurus, penyelesai masalah, perancang, penyelia, pemantau, pengelola, penilai dan seumpamanya. Pengetua perlu membuat refleksi peranan dan tindakan terhadap 8 aspek pengurusan. Kemudian membuat penilaian tahap KPI dan tahap kepuasan pelanggan terhadap pelaksanaan pengurusan tersebut. Pengetua sebagai pemimpin berkualiti menggunakan formula 5W dan 2H (what, why, who, when, where, how dan how long) apabila melaksana pentadbiran, mengurus dan memimpin surbodinat.

Pengetua mesti melaksana penilaian dan penarafan pengurusan sekolah berdasarkan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia-Sekolah. SKPM-Sekolah diperihalkan dalam 12 elemen dan dikelompokkan ke dalam empat dimensi seperti berikut:-

DIMENSI I : HALA TUJU KEPEMIMPINAN.
Elemen 1 : Visi dan Misi.
Elemen 2 : Kepemimpinan.

DIMENSI II : PENGURUSAN ORGANISASI.
Elemen 3 : Struktur Organisasi.
Elemen 4 : Perancangan.
Elemen 5 : Iklim.
Elemen 6 : Pengurusan dan Pembangunan Sumber.
Elemen 7 : Pengurusan Maklumat.

DIMENSI III : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN.
Elemen 8 : Pengurusan Program Kurikulum, Ko-Kurikulum dan Hal Ehwal Murid.
Elemen 9 : Pengajaran dan Pembelajaran.
Elemen 10 : Pembangunan Sahsiah Murid.
Elemen 11 : Penilaian Pencapaian Murid.

DIMENSI IV : KEMENJADIAN MURID.
Elemen 12 : Kemenjadian Murid Dalam Akademik, Ko-Kurikulum dan Sahsiah.


Tiga elemen penting yang perlu ada pada seseorang pengetua untuk menjadi pengetua berkualiti ia lah seperti berikut:-

1. Extra Mind - Kebijaksanaan menyelesai masalah dan membuat keputusan.
2. Extra Might – Kekuatan ilmu pengetahuan, kemahiran dan komitmen.
3. Extra Mile – High Performance Speed dan High Performance Work Culture dalam
merancang, mengelola, melaksana, mengawal, memantau dan
menilai.

Tiga elemen ini perlu kepada elemen sokongan seperti kekuatan rohani, jasmani, pantauan emosi dan ilmu pengetahuan.Pengetua berkualiti perlu mempunyai kejelasan hala tuju kepemimpinannya. Maka perlu ada matlamat, visi dan misi. Membina kekuatan dalaman untuk berubah.Muncul sebagai insan luar biasa, bagus dan hebat sekali melalui kekuatan minda serta berguna untuk diri sendiri dan orang lain.

Pengetua berkualiti perlu mempunyai objektif diri sendiri untuk menjadi pemangkin kecemerlangan dengan mendorong diri sendiri menjadi orang baru yang sanggup menerima perubahan.Berkeupayaan membentuk motivasi diri untuk meningkatkan profesionalisme.Menjadi berbeza daripada sebelumnya dan membina keakraban demi kecemerlangan sekolah. Kepemimpinan pengetua akan mengarca 5 situasi sekolah.


5 situasi sekolah.

1. Sekolah Bergerak (Moving School).

· Menggalakkan kemajuan dan perkembangan murid.
· Bekerja bersama ke arah perubahan dan terus berkembang.
· Matlamat sekolah jelas, memiliki semangat, kekuatan dan kemahiran untuk menjadi sekolah berkesan.

2. Sekolah Mengekal Prestasi (Cruising School).

· Mengambarkan kualiti keberkesanan sekolah.
· Lazimnya terletak di kawasan-kawasan mewah.
· Murid-murid menunjukkan pencapaian tanpa kebergantungan kepada kualiti pembelajaran.
· Tidak menyediakan murid-murid untuk menghadapi dunia yang berubah dan lebih selesa mempertahan status sedia ada.


3. Sekolah Berkembang Sederhana (Strolling School).

· Berada pada tahap di antara berkesan dan tidak berkesan.
· Bergerak perlahan untuk meningkatkan perubahan.
· Matlamat yang kurang jelas dan kekadang bercanggah serta membawa kesan negatif kepada peningkatan kemajuan sekolah.


4. Sekolah Merangkak (Struggling School).

· Di ketahui umum tidak berkesan.
· Masa dan tenaga digunakan untuk menyelesaikan masalah.
· Kepakaran tidak diguna secara effektif dan sentiasa berusaha dan mencuba pelbagai pendekatan kaidah.
· Sekolah ini akhirnya akan berjaya.


5. Sekolah Tenggelam (Sinking School).

· Tidak berkesan dan dihantui oleh pelbagai masalah.
· Staf tidak produktif dan tidak boleh berubah.
· Sekolah ini di kawasan terpinggir dan tidak dipedulikan.
· Memerlukan sokongan yang dramatik dengan sokongan penuh semua pihak.


Faktor-Faktor Mempengaruhi Kemajuan Sekolah.

1. Kesesuaian kepemimpinan pengetua.
2. Kesungguhan guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
3. Kesediaan murid hendak belajar.
4. Keadaan fizikal dan infrastruktur sekolah yang lengkap dan kodusif.
5. Sokongan ibubapa dan komuniti setempat.

0 comments: